Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1797 [X]

Grodzisk, dnia 28 września 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Ariston z Chios.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 28 września 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Ariston z Chios
Identyfikator: A8470
Realne dane:
 Data urodzenia: 22.04.1976
 Miejsce urodzenia: Łódź
 Miejsce zamieszkania: Łódź
Wirtualne miejsce zamieszkania: Margon
                (Marchia Teutońska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-02-11 (228)

Proszę o nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji.

Prośbę swoją motywuję faktem, iż mam zamiar dłużej biernie
się przyglądać beztroskiemu podejściu mieszkańców KS do prawa
i jego stosowania oraz totalny brak jego poszanowania.

Mieszkam w Księstwie od prawie pół roku, ale miałem okazję
obserwować jego dzieje już dużo wcześniej.

Wirtualne życie wydaje mi się być czymś nienormalnym i nie do
końca zrozumiałym.

Moja obecność wewnątrz społeczności sarmackiej z pewnością
tego stanu rzeczy nie poprawi.

Istnieje natomiast niewielka szansa, iż zostanie zahamowany -
na szczęście mizerny - demoralizujący wpływ Księstwa na
młodych ludzi, którzy niemal każdego dnia są tutaj świadkami
łamania różnych norm i zasad.

Oczywiście moje funkcjonowanie w sarmackim, wirtualnym
państwie będzie ograniczone do niezbędnego minimum, ale mimo
to - jego skutki mogą być dalece nieprzewidywalne.

Nie wyrażam również nadziei na to, iż kiedykolwiek będę
chciał głębiej zintegrować się z wirtualną społecznością.

Natomiast z pewnością będę starał się wypełniać należycie
obowiązki obywatelskie.

Wykorzystując posiadane przez siebie narzędzia techniczne i
zdolności percepcyjne biorę to wszystko wyżej wymienione na
siebie.

Z poważaniem Ariston z Chios

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7

(—) Konrad von Schlange-Staufen
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny