Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty normatywne miejscowości, poz. 1860 [X]

Srebrny Róg, dnia 14 października 2007 r.

Statut

Miasta Auterra (uchylony)

Art. 1 [Informacje podstawowe]

1. Miasto Auterra jest stolicą Hrabstwa Loardii.
2. Herbem miasta jest wizerunek granatowego kozła w koronie na zielonej tarczy.
3. Władze w mieście sprawuje starosta.

Art. 2 [Starosta]

1. Starostę powołuje i odwołuje namiestnik Hrabstwa Loardii.
2. Starosta:
a)reprezentuje miasto
b)opracowuje strategie rozwoju miasta
c)sprawuje władzę wykonawczą i ustawodawczą
d)ustanawia i znosi urzędy miejskie
e)ustanawia i nadaje odznaczenia miejskie
f)zarządza stronami miasta
g)ustala ceny gruntów miasta w porozumieniu z namiestnikiem
h)wydaje rozporządzenia i postanowienia
i)nadzoruje pracę organów administracji miejskiej
j)powołuje i odwołuje pracowników administracji miejskiej
k)zarządza finansami miasta
l)wykonuje inne obowiązki nieuwzględnione w statucie miasta
3. Starosta traci swój urząd w przypadku:
a)odwołania go przez namiestnika
b)zrzeczenia się funkcji
c)śmierci
d)skazania pełnomocnym wyrokiem sądu
4. Starosta może przekazać część swoich obowiązków osobom trzecim.

Art. 3 [Urząd Miasta]

1. Na czele urzędu miasta stoi Dyrektor
2. Dyrektor powoływany jest i odwoływany przez Starostę
3. Dyrektor:
a)pomaga staroście przy rozwoju miasta
b)pomaga staroście przy zarządzaniu stronami internetowymi miasta
c)reprezentuje miasto
d)nadzoruje pracę organów administracji miejskiej
e)pełni funkcję doradcy starosty
f)wykonuje inne zadania wyznaczone mu przez starostę

Art. 4 [Postanowienia końcowe]

1. Zmiana statutu miasta następuje za zgodą rady Hrabstwa na wniosek starosty.
2. Statut miasta wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Avril Levengothon.
Starosta Auterry

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny