Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 192 [X]

Grodzisk, dnia 29 października 2005 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 16

w sprawie nazw ulic na Przymorzu, Nowym Porcie, Stadnicy i Zalesiu (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 12 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Nazwy ulic na Przymorzu i Nowym Porcie]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

  1. Aleja Odbudowy,
  2. Aleja Owocowa.

§ 2. [Nazwy ulic na Stadnicy]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 2 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

  1. Flagi,
  2. Porządku,
  3. Szczęśliwa.

§ 3. [Nazwa ulicy na Zalesiu]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 3 do uchwały nadaje się oznaczonej ulicy nazwę Smutna.

§ 4. [Przepisy końcowe]

  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny