Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1933 [X]

, dnia 7 listopada 2007 r.

Uchwała Rady Miejskiej Srebrnego Rogu nr 8

o przeprowadzeniu kampanii promocyjnej

§ 1.

Na podstawie art 13 Statutu CMS Srebrnego Rogu, przyjmuje się uchwałę zezwalającą na przeprowadzenie kampanii promocyjnej CMS Srebrnego Rogu pod tytułem "Drugi Wielki Konkurs Plastyczny", zwanego dalej Konkursem, przez Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego CMS Srebrnego Rogu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Mera CMS Srebrnego Rogu.

§ 3.

1. Na potrzeby kampanii promocyjnej przeznacza się następujące środki finansowe:

  • a) kwotę 200 lt (słownie: dwieście libertów) z budżetu Miasta.
   b) środki z innych źródeł - pozyskane przez organizatora.

2. Środki o których mowa w poprzednim punkcie zostają podzielone pomiędzy zwycięzców konkursu przez organizatora według proporcji:

  • a) za zajęcie pierwszego miejsca - 50%,
   b) za zajęcie drugiego miejsca - 30%,
   c) za zajęcie trzeciego miejsca - 20%.

§ 4.

Zastępca Mera CMS Srebrnego Rogu po zakończeniu kampanii promocyjnej złoży sprawozdanie z przebiegu i wykonania Konkursu.

§ 5.

Prace biorące udział w Konkursie powinny spełnić wymienione niżej warunki:

  • 1. Własnoręcznie robiona malowana, rysowana lub szkicowana.
   2. Zabrania się kopiowania zdjęć.
   3. Pozwala się korzystać zarówno z programów graficznych jak i zwykłego papieru i rysować, malować lub szkicować na nim.
   4. Warunkiem tworzenia projektu na papierze jest jego zeskanowanie i przesłanie nam na mail podany w pkt 6.
   5. Prace powinny mieć format JPEG, PNG lub GIF.
   6. Nadsyłanie prac na mail edzionna@gmail.com.
   7. Termin nadsyłania prac do dnia 22 listopada 2007.

§ 6.

Prace nadesłane do Konkursu ocenia jury w składzie:

  • 1. Jarek bnt Sadowski - Radny Miasta Srebrny Róg.
   2. Dariusz bnt Makowski - Kanclerz Rady Marchii.
   3. Edyta s.d. von Thorn Browarczyk – Zastępca Mera Srebrnego Rogu.
   4. Krzysztof v-hr. Konias - Radny Miasta Srebrny Róg.

§ 7.

Przepisy końcowe:

  • 1. Zwycięscy Konkursu zostaną ogłoszeni w dniu 25 listopada 2007 roku.
   2. Wszystkie nadesłane prace do Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Srebrnego Rogu oraz w Galerii Ziemi Teutońskiej.
   3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Jan Godowski,
Mer CMS Srebrnego Rogu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny