Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 1957 [X]

Grodzisk, dnia 11 listopada 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 442

— Akt ratyfikacji Umowy między Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii o podwójnym obywatelstwie i pogłębionej współpracy (uchylony)

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 11 listopada 2007 r. została sporządzona w Książęcym Mieście Grodzisku Umowa między Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii o podwójnym obywatelstwie i pogłębionej współpracy, w następującym brzmieniu:

* * *

Umowa między Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii o podwójnym obywatelstwie i pogłębionej współpracy

Księstwo Sarmacji i Królestwo Natanii,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1
Podwójne obywatelstwo

  1. Posiadanie obywatelstwa natańskiego lub sprawowanie funkcji publicznej w Królestwie Natanii, albo obywatelstwa sarmackiego lub sprawowanie funkcji publicznej w Księstwie Sarmacji, nie stanowią przeszkody uniemożliwiającej uzyskanie obywatelstwa odpowiednio sarmackiego lub natańskiego.
  2. Obywatel sarmacki lub natański nie mogą zostać pozbawieni obywatelstwa wyłącznie z powodu posiadania obywatelstwa odpowiednio natańskiego lub sarmackiego albo sprawowania funkcji publicznej w odpowiednio Królestwie Natanii lub Księstwie Sarmacji.

Artykuł 2
Równouprawnienie obywateli i osób prawnych

  1. Obywatele natańscy oraz natańskie osoby prawne w Księstwie Sarmacji, oraz obywatele sarmaccy oraz sarmackie osoby prawne w Królestwie Natanii, mają równe prawa z obywatelami oraz osobami prawnymi odpowiednio sarmackimi lub natańskimi, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Przepisy prawa Księstwa Sarmacji i Królestwa Natanii mogą oznaczać przypadki praw o charakterze politycznym, w których prawa te przysługują osobom posiadającym obywatelstwo odpowiednio sarmackie lub natańskie, z zastrzeżeniem, iż nie mogą stanowić przeszkody w korzystaniu z tych praw:
    1. jednoczesne posiadanie obywatelstwa sarmackiego i natańskiego,
    2. sprawowanie funkcji publicznej w odpowiednio Królestwie Natanii lub Księstwie Sarmacji.

Artykuł 3
Ochrona prawna czci i dobrego imienia

Księstwo Sarmacji przyznaje Królestwu Natanii i Królowi Natanii ochronę prawną czci i dobrego imienia równą z ochroną Księstwa Sarmacji i Księcia Sarmacji, a Królestwo Natanii przyznaje Księstwu Sarmacji i Księciu Sarmacji ochronę prawną czci i dobrego imienia równą z ochroną Królestwa Natanii i Króla Natanii.

Artykuł 4
Wzajemna pomoc w zakresie rozwoju

Rządy Księstwa Sarmacji i Królestwa Natanii zobowiązują się do wzajemnej pomocy w zakresie rozwoju instytucjonalnego i społecznego. W celu wykonania przepisów niniejszego artykułu Rządy Księstwa Sarmacji i Królestwa Natanii mogą zawierać porozumienia o wsparciu infrastrukturalnym, finansowym, ludzkim, prawnym i technicznym.

Artykuł 5
Finansowe wspieranie współpracy pozarządowej

Rządy Księstwa Sarmacji i Królestwa Natanii ustanowią fundusze celowe, z których będą wspierały finansowo samorządowe i pozarządowe podmioty odpowiednio sarmackie i natańskie rozwijające współpracę z samorządowymi i pozarządowymi podmiotami odpowiednio natańskimi i sarmackimi.

Artykuł 6
Pogłębianie współpracy społecznej

Rządy Księstwa Sarmacji i Królestwa Natanii będą organizowały, regularnie i naprzemiennie w Królestwie Natanii i Księstwie Sarmacji, spotkania społeczności natańskiej i sarmackiej. Rządy Księstwa Sarmacji i Królestwa Natanii w drodze porozumienia określą szczegółowo miejsca i harmonogramy spotkań.

Artykuł 7
Wzajemne uznanie tytułów arystokratycznych i szlacheckich

Księstwo Sarmacji zezwala arystokratom i szlachcicom Królestwa Natanii, a Królestwo Natanii arystokratom i szlachcicom Księstwa Sarmacji, na publiczne posługiwanie się macierzystymi tytułami arystokratycznymi i społecznymi. Dla celów protokolarnych, poniższe tytuły będą uznawane za sobie równoważne:

Król Natanii Książę Sarmacji
Książę Królestwa Natanii Książę Krwi Księstwa Sarmacji
Earl Królestwa Natanii Diuk Księstwa Sarmacji
Palatyn Królestwa Natanii Markiz Księstwa Sarmacji
Hrabia Księstwa Sarmacji
Eltan Królestwa Natanii Wicehrabia Księstwa Sarmacji
Baron Księstwa Sarmacji
Atatan Królestwa Natanii Baronet Księstwa Sarmacji
Tan Królestwa Natanii Kawaler Księstwa Sarmacji

Artykuł 8
Wzajemna promocja

Rządy Księstwa Sarmacji i Królestwa Natanii umieszczą na stronach głównych serwisów internetowych Księstwa Sarmacji i Królestwa Natanii, w odpowiednio wyeksponowanych miejscach, odsyłacze do stron internetowych Królestwa Natanii i Księstwa Sarmacji.

Artykuł 9
Klauzula wyjątkowa

Rząd Księstwa Sarmacji, względem obywatela natańskiego posiadającego także obywatelstwo sarmackie lub natańskiej osoby prawnej, a Rząd Królestwa Natanii względem obywatela sarmackiego posiadającego także obywatelstwo natańskie lub sarmackiej osoby prawnej, będzie mógł, w porozumieniu odpowiednio z Rządem Królestwa Natanii lub Rządem Księstwa Sarmacji oraz z powołaniem na ważny interes publiczny, zawiesić obowiązywanie art. 1 ust. 2 lub art. 2 umowy.

Artykuł 10
Ratyfikacja i wypowiedzenie

Umowa podlega ratyfikacji i wejdzie w życie z dniem wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Przystani, za wyjątkiem art. 3, który wejdzie w życie po upływie siedmiu dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. Umowa utraci moc po upływie czternastu dni od dnia wypowiedzenia.

* * *

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

(—) Piotr Mikołaj.

(—) Mateusz bar. von Thorn-Suszek,
Minister-Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny