Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoUstawy i dekrety z mocą ustawy, poz. 1995 [X]

Grodzisk, dnia 24 listopada 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 446

o zmianie Dekretu z mocą ustawy o krajach Korony Księstwa Sarmacji (uchylony)

Art. 1. [Zmiana dekretu]

W Dekrecie Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 336 o krajach Korony Księstwa Sarmacji z dnia 9 listopada 2006 r. dodaje się art. 1a o tytule „Interpretacja”, w brzmieniu:

Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej:

  1. przez Księstwo Sarmacji należy rozumieć także kraj Korony,
  2. przez prowincję lub samorząd terytorialny albo jednostkę samorządu terytorialnego należy rozumieć także kraj Korony,
  3. przez namiestnika lub pana ziemi należy rozumieć także głowę kraju Korony.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

(—) Mateusz bar. Suszek,
Minister-Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny