Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoUstawy i dekrety z mocą ustawy, poz. 1998 [X]

Grodzisk, dnia 24 listopada 2007 r.

Ustawa Sejmu nr 58

o zmianie Dekretu z mocą ustawy o pracy socjalnej (uchylony)

Art. 1. [Zmiana dekretu]

W Dekrecie Księcia z mocą ustawy nr 331 o pracy socjalnej z dnia 19 października 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 4 ust. 2 („Wysokość wynagrodzenia oblicza się, mnożąc wydajność świadczenia pracy w systemie automatycznej gospodarki przez jednego liberta”) otrzymuje brzmienie „Wysokość wynagrodzenia oblicza się, mnożąc wydajność świadczenia pracy w systemie automatycznej gospodarki przez 1,33 liberta”;
  2. Art. 4 ust. 4 („Wysokość wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 lub 3, zwiększa się o 0.05% za każdy dzień zamieszkiwania przez mieszkańca w Księstwie Sarmacji”) otrzymuje brzmienie „Wysokość pierwszych pięciu wynagrodzeń mieszkańca, o których mowa w ust. 2 lub 3, zwiększa się o 10 libertów”.

Art. 2. [Przepisy końcowe]

  1. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.
  2. Traci moc Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 316 o bezzwrotnej pomocy finansowej dla nowych mieszkańców Księstwa Sarmacji z 18 września 2006 r.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny