Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 204 [X]

Grodzisk, dnia 15 listopada 2005 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 18

— wniosek do Księcia o zmianę Statutu (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 1 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Wniosek]

Rada Książęcego Miasta Grodziska wnosi do Księcia o zmianę Statutu Książęcego Miasta Grodziska polegającą na:

 1. nadaniu art. 16 brzmienia:

  Art. 16. [Budżet Książęcego Miasta Grodziska]

  1. Budżet Książęcego Miasta Grodziska jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Książęcego Miasta Grodziska.
  2. Budżet jest planem finansowym obejmującym:
   1. łączną sumę środków finansowych stanowiących własność Książęcego Miasta Grodziska,
   2. dochody Książęcego Miasta Grodziska w upływającym okresie budżetowym,
   3. planowane wydatki Książęcego Miasta Grodziska”;
 2. uzupełnieniu art. 18 ust. 2 o zdanie „Jeżeli w okresie do dnia wejścia w życie uchwały budżetowej Książęce Miasto Grodzisk uzyskało dochody nieujęte w uchwale, dochody te przeznacza się na ogólną rezerwę budżetową Książęcego Miasta Grodziska”.

§ 2. [Przepisy końcowe]

 1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Książęcego Miasta Grodziska.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny