Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 2041 [X]

, dnia 3 lutego 2008 r.

Ustawa Senatu Marchii Teutońskiej nr 8/2008

o zmianie ustawy nr 5/2007 o Radzie Marchii (uchylony)

Art. 1 [Zmiana ustawy]

W ustawie Senatu Marchii Teutońskiej nr 5/2007 o Radzie Marchii, z dnia 28 lutego 2007 r. dokonuje się następujących zmian:

 1. Art. 7 zyskuje brzmienie ?Rada Marchii składa się z Kanclerza i Ministrów: Kultury, Spraw Wewnętrznych i Administracji.?
 2. Art. 14 zostaje wykreślony.
 3. Art. 15 zyskuje brzmienie: ?Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
  1. czuwa nad integralnością Marchii Teutońskiej w ramach Księstwa Sarmacji,
  2. koordynuje i wspiera rozwój miejscowości,
  3. udziela wsparcia nowym mieszkańcom Marchii w zakresie informacji o podstawach funkcjonowania Marchii,
  4. prowadzi politykę promocyjną Marchii,
  5. pełni funkcję rzecznika Rady,
  6. może wystąpić z wnioskiem do naczelnika odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego o przyznanie darmowej parceli znajdującej się na jej terenie dla mieszkańca tejże jednostki, który: o jest obywatelem teutońskim lub sarmackim, o jest aktywny na liście dyskusyjnej Marchii Teutońskiej, o podjął prace dorywczą bądź stałą, która przyczynia się do rozwoju Marchii Teutońskiej, o mieszka na terenie Marchii nie dłużej, niż 60 dni.
  7. sprawuje nadzór nad finansami publicznymi,
  8. podaje do publicznej wiadomości informacje o stanie finansów publicznych,
  9. reprezentuje Marchię w sprawach, w których stronami są przedsiębiorstwa należące do Marchii,
  10. określa ceny dóbr należących do Marchii,
  11. kieruje bezpośrednio lub pośrednio przedsiębiorstwami należącymi do Marchii,
  12. reprezentuje Skarb Marchii, w szczególności w sprawach akcji i udziałów w podmiotach gospodarczych i osobach prawnych,
  13. zarządza Skarbem Marchii,
  14. wypłaca pensje osobom sprawującym funkcje publiczne,
  15. sprawuje nadzór i obsługę informatyczną nad stronami ministerstw i innych podmiotów należących do Marchii,
  16. wykonuje czynności prawne zgodne z delegacjami zawartymi w innych przepisach prawa."

Art. 2 [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny