Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 205 [X]

Grodzisk, dnia 15 listopada 2005 r.

Dekret Księcia

o zmianie Statutu Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 20 Statutu Książęcego Miasta Grodziska, w związku z wnioskiem Rady Książęcego Miasta Grodziska wyrażonym w uchwale z dnia 15 listopada 2005 r., wydaję Dekret o zmianie Statutu Książęcego Miasta Grodziska stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 2.

Ujednolicony tekst zmienionego Statutu Książęcego Miasta Grodziska publikuję w Dzienniku Praw.

Załącznik

Dekret o zmianie Statutu Książęcego Miasta Grodziska

Art. 1.

Art. 16 Statutu Książęcego Miasta Grodziska otrzymuje brzmienie:

  1. Budżet Książęcego Miasta Grodziska jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Książęcego Miasta Grodziska.
  2. Budżet jest planem finansowym obejmującym:
    1. łączną sumę środków finansowych stanowiących własność Książęcego Miasta Grodziska,
    2. dochody Książęcego Miasta Grodziska w upływającym okresie budżetowym,
    3. planowane wydatki Książęcego Miasta Grodziska.

Art. 2.

W art. 18 ust. 2 Statutu Książęcego Miasta Grodziska dodaje się zdanie „Jeżeli w okresie do dnia wejścia w życie uchwały budżetowej Książęce Miasto Grodzisk uzyskało dochody nieujęte w uchwale, dochody te przeznacza się na ogólną rezerwę budżetową Książęcego Miasta Grodziska”.

Art. 3.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny