Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 2180 [X]

Grodzisk, dnia 5 stycznia 2008 r.

Rozporządzenie Wojewody Koronnego 1/2008

w sprawie lokacji miejscowości Anheim (uchylony)

Ja, Karol kaw. Khartoum, z łaski Jego Wysokości Księcia Piotra Mikołaja oraz obywateli Terytorium Koronnego – Wojewoda Koronny, oznajmiam wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż postanowiłem osadzie Anheim prawa miejskie nadać. Na burmistrza Anheim powołuję Pana Tomasza baroneta von Thorn - Wołończyka, któremu postanawiam przyznać sto libertów. Ponadto, Anheim za każdego trwale zamieszkującego w niej mieszkańca w dniu nadania praw miejskich pięćdziesiąt libertów przyznam. Wreszcie, Anheim statut poniższy nadaję jako kartę samorządnej w niej władzy jej mieszkańców.
Tak nam dopomóż Bóg!Statut miejscowości zakonnej Anheim

Art. 1

Zakonna miejscowość Anheim działa na podstawie przepisów prawa Księstwa Sarmacji, Zakonu Sigmara Młotodzierżcy oraz niniejszego Statutu.

Art. 2

Terytorium miejscowości zakonnej Anheim stanowi teren *KOR-02-08*. Parcele w miejscowości zakonnej Anheim oznaczone są symbolami *ANH---.*

Art. 3

Herb miejscowości zakonnej Anheim zawiera: Na połowie znajduje się wizerunek orła czarnego z żółtymi pazurami i dziobem, ćwierć herbu jest przeznaczone na wizerunek góry umieszczonej na wyspie na której znajduje się miejscowość a ćwierć na insygnia Zakonu Sigmara Młotodzierżcy czyli młot i topór. Wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do Statutu.
Flagą miejscowości zakonnej Anheim jest młot skrzyżowany z toporem umieszczony centralnie na tle trzech pól: białym, żółtym i czarnym, gdzie część biała zajmuje 50% i jest umieszona u góry flagi, żółta 25% będąca w środku i czarna 25% na dole, na płacie tkaniny o stosunku szerokości do długości 5:8. Wzór flagi stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
Święto miejscowości zakonnej Anheim obchodzone jest w dniu uznawanym za święto Sigmara Młotodzierżcy czyli 17 maja.

Art. 4

Władzę w miejscowości zakonnej Anheim sprawuje Burmistrz powoływany przez Radę Miejską.W razie nie powołania burmistrza w ciągu 14 dni od ustania kadencji poprzedniego, prawo ustanowienia burmistrza przechodzi w ręcę Pana Ziemi.Z zaznaczeniem iż może on mianowaćburmistrza na czas określony po którym powtarza się tryb powoływania burmistrza przez Rade Miasta. Tryb powoływania i pracy Rady Miejskiej określają odrębne przepisy

Art. 5

Rada Miejska wydaje uchwały jako źródła prawa w miejscowości zakonnej Anheim. Rada Miejska wydaje postanowienia w zakresie realizacji pozostałych kompetencji.

Art. 6

Uchwały i postanowienia Rady Miejskiej ogłasza się poprzez publikację na stronach internetowych miejscowości zakonnej Anheim oraz Dziennika Praw. Uchwały i postanowienia Rady Miejskiej wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, chyba że przewidują późniejszy termin wejścia w życie, z zastrzeżeniem postanowień art. 11 W formie obwieszczeń Rada Miejska ogłasza, stosownie do potrzeb, teksty jednolite rozporządzeń i postanowień oraz prostuje ewentualne błędy pisarskie i językowe powstałe przy ogłaszaniu rozporządzeń i postanowień.

Art. 7

Organem doradczym Rady Miejskiej jest Kapituła Zakonu Sigmara Młotodzierżcy. ponadto, Rada Miejska, za zgodą Kapituły Zakonu Sigmara Młotodzierżcy może powołać dodatkowe osoby wchodzące w skład ciała doradczego.

Art. 8

Posesje wytyczone na obszarze miejscowości Anheim stanowią własność Zakonu Sigmara Młotodzierżcy do chwili ich sprzedaży. W wypadku ustania prawa własnośći posesji (śmierć właściciela), posesje wracają do własności miasta.

Art. 9

Kontem bankowym miejscowości zakonnej Anheim jest konto "anheim " w Banku Sarmacji.

Art. 10

Miejscowość zakonna Anheim przekazuje Koronie, 30% dochodu ze sprzedaży gruntów.

Art. 11

Zmiana Statutu następuje w drodze rozporządzenia Rady Miejskiej. Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem określonym w rozporządzeniu Rady Miejskiej, nie wcześniej jednak, niż po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia. . Z zastrzeżeniem iż Pan Ziemi ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia zastrzeżeń do proponowanych zmian statutowych. Co obliguję Radę Miejską do ponownej debaty nad zmianami


(—) Karol Khartoum
Wojewoda Koronny

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny