Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskStatut Książęcego Miasta Grodziska, poz. 2224 [X]

Grodzisk, dnia 23 stycznia 2008 r.

Statut

Książęcego Miasta Grodziska

My, Piotr Mikołaj, z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu pan w Grodzisku i suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Loardii, Mirii, Nowicji, Sangii, Sclavinii, Teutonii, Trizondalu, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża, oznajmiamy wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż postanowiliśmy dla zapewnienia poddanym naszym w stolicy mieszkającym wolnego decydowania o ich publicznych sprawach nadać im niniejszy statut jako kartę zasadniczą samorządnej ich władzy w naszym Mieście Grodzisku.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. [Miasto]

Książęce Miasto Grodzisk jest samorządną miejscowością Księstwa Sarmacji.

Art. 2. [Grodziszczanin]

Grodziszczaninem jest obywatel Księstwa Sarmacji zamieszkały w Książęcym Mieście Grodzisku.

Treść art. 2 ustalona Rozporządzeniem Wojewody Koronnego nr 2/2008 w sprawie zmiany Statutu Książęcego Miasta Grodziska z dnia 3 czerwca 2008 r.

Art. 3. [Równość wobec prawa]

Wszyscy grodziszczanie są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez organy Książęcego Miasta Grodziska.

Art. 4. [Prawo]

Prawo w Książęcym Mieście Grodzisku stanowią, w hierarchii ważności, prawo państwowe, statut, rozporządzenia.

Art. 5. [Władza]

Władza w Książęcym Mieście Grodzisku należy, z woli Księcia, do Prezydenta

Treść art. 5 ustalona Rozporządzeniem Wojewody Koronnego nr 2/2008 w sprawie zmiany Statutu Książęcego Miasta Grodziska z dnia 3 czerwca 2008 r.

Art. 6. [Symbole]

 1. Herbem Książęcego Miasta Grodziska jest: „w tarczy dwudzielnej w słup: pole prawe srebrne, w nim delfin czerwony w słup w złotej, trójlistnej koronie; w polu lewym sześć pasów naprzemiennie czerwonych i niebieskich; tarcza zwieńczona mitrą książęcą; całość umieszczona na złotym wieńcu laurowym”.
 2. Flagą Książęcego Miasta Grodziska jest: „płat tkaniny trójdzielny w pas, pole pierwsze czerwone, pole drugie białe, pole trzecie niebieskie”.

Rozdział II
PREZYDENT

Art. 7. [Prezydent]

Prezydent jest przedstawicielem Książęcego Miasta Grodziska oraz organem stanowiącym i wykonawczym Książęcego Miasta Grodziska.

Art. 8. [Wybór Prezydenta]

 1. Prezydent jest powoływany i odwoływany przez Księcia.
 2. Opróżnienie urzędu Prezydenta następuje wskutek:
  1. zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta,
  2. oświadczenia woli o opuszczeniu lub opuszczenia Księstwa Sarmacji,
  3. skazania Prezydenta prawomocnym wyrokiem sądu na karę uniemożliwiającą wykonywanie urzędu,
  4. wystąpienia innych przesłanek określonych przepisami dotyczącymi funkcjonariuszy państwowych,
  5. śmierci,
  6. decyzji Księcia, w związku z rażącym zaniedbywaniem obowiązków przez Prezydenta.
 3. Prezydent obejmuje urząd z chwilą złożenia publicznego ślubowania o treści: „Uroczyście ślubuję na urzędzie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Księstwa Sarmacji i Miasta oraz strzec ich interesów, czynić wszystko dla pomyślności Sarmacji, Grodziska i dobra wspólnego, przestrzegać praw Księstwa Sarmacji i Książęcego Miasta Grodziska. (Tak mi dopomóż Bóg)”.

Treść art. 8 ustalona Rozporządzeniem Wojewody Koronnego nr 2/2008 w sprawie zmiany Statutu Książęcego Miasta Grodziska z dnia 3 czerwca 2008 r.

Art. 9. [Kompetencje Prezydenta]

 1. Prezydent, w zakresie i na zasadach określonych przez statut i rozporządzenia, w szczególności:
  1. reprezentuje Książęce Miasto Grodzisk na zewnątrz,
  2. jest organem stanowiącym oraz wykonawczym Miasta,
  3. prowadzi politykę Książęcego Miasta Grodziska,
  4. dokonuje wiążącej interpretacji Statutu Książęcego Miasta Grodziska,
  5. ustanawia i znosi organy administracji i instytucje Miasta oraz określa ich kompetencje,
  6. powołuje i odwołuje pracowników administracji Miasta,
  7. wykonuje kompetencje nieobsadzonych organów Miasta,
  8. ustala wynagrodzenia pracowników administracji Miasta,
  9. koordynuje i kontroluje pracę organów administracji Miasta,
  10. gospodaruje mieniem Miasta,
  11. określa zasady udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych,
  12. określa ceny gruntów w Mieście,
  13. redaguje strony internetowe Miasta,
  14. redaguje mapę Miasta,
  15. nazywa dzielnice, osiedla, ulice, place i inne miejsca publiczne,
  16. udziela informacji mieszkańcom Miasta o zasadach funkcjonowania Książęcego Miasta Grodziska,
  17. ustanawia i znosi oraz nadaje i odbiera odznaczenia Książęcego Miasta Grodziska,
  18. nadaje i odbiera tytuł Honorowego Grodziszczanina.
 2. Prezydent powołuje i odwołuje wiceprezydentów.
 3. Wiceprezydent wykonuje kompetencje Prezydenta w zakresie i na zasadach określonych przez Prezydenta.
 4. Prezydent może powierzać wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, innym powołanym przez siebie urzędnikom.

Rozdział III
ZMIANA STATUTU

Art. 10. [Zmiana statutu]

Zmiana statutu Książęcego Miasta Grodziska następuje w drodze dekretu Księcia wydanego na wniosek Prezydenta zawierający projekt zmian statutu.Przepisy wprowadzające

Statut Książęcego Miasta Grodziska

§ 1. [Prezydent]

Powyższy statut wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2008 r., jednocześnie Statut K.M. Grodziska z dnia 30 czerwca 2005 r. traci moc.

§ 2. [Prezydent]

Na urząd Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska zostaje powołany dotychczasowy burmistrz - Mateusz bar. Cezar.

§ 3. [Majątek Książęcego Miasta Grodziska]

Na majątek Książęcego Miasta Grodziska składają się, w chwili wejścia w życie statutu, grunty publiczne położone w granicach Książęcego Miasta Grodziska (sektory KOR+01+01, KOR+01-01) oraz środki finansowe zgromadzone na koncie „grodzisk” w Banku Sarmacji.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Ksiestwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny