Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 2226 [X]

Grodzisk, dnia 24 stycznia 2008 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 459

o zmianie Dekretu Księcia o Wojewodzie Koronnym (uchylony)

Art. 1.

W Dekrecie Księcia Sarmacji o Wojewodzie Koronnym z dnia 1 czerwca 2007 r. dokonuje się następujących zmian:

 1. Art. 2, ust. 2 ("Wojewoda Koronny wykonuje obowiązki z zakresu integracji, wymiany doświadczeń, rozwoju i promocji Terytorium Koronnego, w szczególności") przyjmuje brzmienie:
  "Wojewoda Koronny wykonuje obowiązki z zakresu administracji, integracji, informowania, wymiany doświadczeń, rozwoju i promocji Terytorium Koronnego, w szczególności:"
  oraz dodaje się do niego 2 punkty:
  "7. udziela mieszkańcom Terytorium Koronnego informacji o zasadach funkcjonowania miejscowości koronnych i Księstwa Sarmacji,"
  "8. przekazuje ministrowi właściwemu do spraw samorządu terytorialnego identyfikatory naczelników miejscowości w Terytorium Koronnym oraz niezwłocznie powiadamia ministra o ich odwoływaniu i powoływaniu."
 2. Art. 2, ust. 4 ("W celu wykonywania swoich kompetencji i obowiązków Wojewoda Koronny wydaje rozporządzenia i zarządzenia") przyjmuje brzmienie:
  W celu wykonywania swoich kompetencji i obowiązków Wojewoda Koronny wydaje rozporządzenia, zarządzenia i postanowienia.
 3. W art. 4, ust. 1 zmienia się słowa "ministra właściwego do spraw samorządu terytorialnego" na "ministra właściwego do spraw finansów".
 4. Skreśla się art. 4, ust. 2 ("Przepisy art. 3-4 Rozporządzenia o subwencjach dla samorządów stosuje się odpowiednio").

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny