Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskRozporządzenia, poz. 2229 [X]

Grodzisk, dnia 24 stycznia 2008 r.

Rozporządzenie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska nr 2

o cenach gruntów w Książęcym Mieście Grodzisku (uchylony)

Na podstawie art. 9, pkt. 12 Statutu Książęcego Miasta Grodziska, zarządzam, co następuje:

Art. 1. [Cena gruntu]

Cenę gruntu w Książęcym Mieście Grodzisku określa się na 30 lt.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2008 r.

(—) Mateusz baron Cezar,
Prezydent Książęcego Miasta Grodziska.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny