Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskRozporządzenia, poz. 2325 [X]

Grodzisk, dnia 19 lutego 2008 r.

Rozporządzenie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska nr 5

o cenach gruntów w Książęcym Mieście Grodzisku (uchylony)

Na podstawie art. 9, pkt. 12 Statutu Książęcego Miasta Grodziska, zarządzam, co następuje:

Art. 1. [Cena gruntu]

Cenę gruntu w Książęcym Mieście Grodzisku określa się na 250 lt.

Art. 2. [Przepis uchylający]

Ważność traci Rozporządzenie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska nr 2 o cenach gruntów w Książęcym Mieście Grodzisku z dnia 24 stycznia 2008 r.

Art. 3. [Przepis końcowy]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2008 r.

(—) Mateusz bar. Cezar,
Prezydent Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny