Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 2333 [X]

Grodzisk, dnia 20 lutego 2008 r.

Ustawa Konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji (uchylony)

Art. 1.

Art. 14 Konstytucji Księstwa Sarmacji („(1) Sejm składa się z: 1. Księcia, 2. Izby Poselskiej, 3. Izby Senatorskiej. (2) Izba Poselska składa się z siedmiu posłów wybieranych w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, na okres trzech miesięcy. Książę zwołuje Izbę Poselską na obrady w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyniku wyborów. (3) Prawo do zasiadania w Izbie Senatorskiej przysługuje Książętom-Seniorom, diukom, markizom i hrabiom. (4) Książę zarządza wybory do Izby Poselskiej oraz stwierdza wygaśnięcie mandatu posła. Książę stwierdza objęcie i utratę godności senatora. (5) Warunki wygaśnięcia mandatu posła oraz utraty godności senatora określa ustawa.”) otrzymuje brzmienie:

 1. Sejm składa się z:
  1. Księcia,
  2. Izby Poselskiej,
  3. Izby Senatorskiej.
 2. Izba Poselska składa się z posłów wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, na okres czterech miesięcy. W okręgu wyborczym wybiera się liczbę posłów odpowiadającą liczbie obywateli zamieszkałych na obszarze okręgu.
 3. Książę zwołuje Izbę Poselską na obrady w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyniku wyborów.
 4. Prawo do zasiadania w Izbie Senatorskiej przysługuje Książętom-Seniorom, diukom, markizom, hrabiom oraz wicehrabiom.
 5. Warunki objęcia i wygaśnięcia mandatu posła oraz objęcia i utraty godności senatora określa ustawa.
 6. Marszałek Izby Senatorskiej stwierdza objęcie i utratę godności senatora.

 

Art. 2.

W art. 16 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji słowo „Książę” zastępuje się słowami „Marszałek–Senior, powoływany i odwoływany przez Księcia z grona posłów”.

Art. 3.

Art. 17 Konstytucji Księstwa Sarmacji („Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, Izba Senatorska, posłowie, samorządy terytorialne najwyższego rzędu i grupa co najmniej piętnastu procent obywateli”) otrzymuje brzmienie: „Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, senatorowie, posłowie, kraje Korony, prowincje, grupa co najmniej dziesięciu procent obywateli oraz podmioty określone ustawą”.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z zastrzeżeniem, iż jej przepisów nie stosuje się do Izby Poselskiej kadencji trwającej w chwili ogłoszenia ustawy.

Po ogłoszeniu ustawy dokonano sprostowania, polegającego na omyłkowym umieszczeniu podpisu Regenta Księstwa Sarmacji, Roberta Janusza kaw. von Thorn-C*****skiego.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny