Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWydalenie cudzoziemców, poz. 2367 [X]

Grodzisk, dnia 27 lutego 2008 r.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych

w sprawie odwołania zakazu powrotu na terytorium Księstwa Sarmacji

Na podstawie art. 3 ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 306 o cudzoziemcach z dnia 28 czerwca 2006 r., zwanego dalej „dekretem”, postanawiam, jak następuje:

§ 1.

Postanawiam odwołaniu zakazu powrotu na terytorium Księstwa Sarmacji Pana BRUTHUSA bnt. PERUNA, zarejestrowanego w systemie ewidencyjnym pod numerem A6176.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

z up. Księcia
(—) Aaron kaw. Rozman.
Minister Spraw Wewnętrznych.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny