Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskRozporządzenia, poz. 2379 [X]

Grodzisk, dnia 4 marca 2008 r.

Rozporządzenie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska nr 6

o ustanowieniu urzędu Sekretarza ds. Skarbu Książęcego Miasta Grodziska

Na podstawie art. 9, ust. 1, pkt. 5 Statutu Książęcego Miasta Grodziska, zarządzam, co następuje:

Art. 1. [Ustanowienie urzędu]

Ustanawia się urząd Sekretarza ds. Skarbu Książęcego Miasta Grodziska

Art. 2. [Kompetencje urzędu]

Sekretarz ds. Skarbu Książęcego Miasta Grodziska wykonuje kompetencje Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska określone art. 9, ust. 1, pkt. 8, 10, 11 oraz 12 Statutu Książęcego Miasta Grodziska.

Art. 3. [Przepis końcowy]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 marca 2008 r.

(—) Mateusz bar. Cezar,
Prezydent Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny