Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika Tropikany (zniesiona)Akty normatywne miejscowości, poz. 240 [X]

Sola, dnia 11 grudnia 2005 r.

Statut

Miasta Koronnego Soli

W imię Boga Wszechmogącego!

My, Piotr Mikołaj, z łaski Bożej książę Sarmacji, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Baraniego Pola, Gellonii, Korony Sarmacji, Mirii, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża, oznajmiamy wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż postanowiliśmy dla zapewnienia poddanym naszym w Soli mieszkającym wolnego decydowania o ich publicznych sprawach nadać im niniejszy statut jako kartę zasadniczą samorządnej ich władzy w Mieście Soli:

Art. 1. [Prawo]

Prawo w Mieście Soli stanowią, w hierarchii ważności, prawo państwowe, statut i rozporządzenia.

Art. 2. [Alias, konto bankowe, teren]

 1. Aliasem do stron internetowych Miasta Soli jest „www.sola.sarmacja.org”.
 2. Kontem bankowym Miasta Soli w Banku Sarmacji jest „SOLA”.
 3. Terenem, na którym znajduje się Miasto Sola, jest KOR2511.

Art. 3. [Herb, flaga, święto]

 1. Herbem Miasta Soli jest „w tarczy srebrnej w górnej połowie dysk słoneczny złoty, w dolnej połowie profil człowieka łaknącego czerwony”.
 2. Flagą Miasta Soli jest „zielony płat tkaniny z krzyżem ukośnym złotym, na środku herb Miasta Soli”.
 3. Świętem Miasta Soli jest dzień 7 października.

Art. 4. - Skreślony

Art. 5. [Burmistrz]

Burmistrz jest przedstawicielem Miasta Soli oraz organem stanowiącym i wykonawczym Miasta Soli.

Art. 6. [Mianowanie Burmistrza]

 1. Burmistrz jest mianowany przez Księcia na kadencję czteromiesięczną, licząc od dnia złożenia ślubowania.
 2. Burmistrz pełni obowiązki do chwili złożenia ślubowania przez nowo mianowanego Burmistrza.
 3. Burmistrz obejmuje urząd z chwilą złożenia publicznego ślubowania o treści: ?Uroczyście ślubuję na urzędzie Burmistrza Miasta Soli rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Księstwa Sarmacji i Miasta oraz strzec ich interesów, czynić wszystko dla pomyślności Sarmacji, Soli i dobra wspólnego, przestrzegać praw Księstwa Sarmacji i Miasta Soli. (Tak mi dopomóż Bóg).
 4. Książę może odwołać Burmistrza przed upływem kadencji.

Art. 7. [Kompetencje burmistrza]

Burmistrz:

 1. wydaje rozporządzenia i postanowienia,
 2. ustanawia i znosi organy administracji Miasta Soli,
 3. określa kompetencje organów administracji Miasta Soli,
 4. powołuje i odwołuje pracowników administracji Miasta Soli,
 5. ustala wynagrodzenia pracowników administracji Miasta Soli,
 6. koordynuje i kontroluje pracę organów administracji Miasta Soli,
 7. określa główne kierunki polityki Miasta Soli,
 8. zapewnia wykonywanie polityki Miasta Soli,
 9. określa plan zagospodarowania przestrzennego,
 10. chroni interesy Miasta Soli,
 11. gospodaruje mieniem Miasta Soli,
 12. określa zasady udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych,
 13. określa ceny gruntów w Mieście Soli,
 14. nazywa dzielnice, osiedla, ulice, place i inne miejsca publiczne,
 15. ustanawia i znosi oraz nadaje i odbiera odznaczenia Miasta Soli,
 16. nadaje i odbiera tytuł Honorowego Solanina,
 17. wnosi do Księcia o zmianę statutu Miasta Soli,
 18. wykonuje kompetencje i obowiązki przewidziane prawem państwowym.

Art. 8. [Źródła finansowania]

Źródłami finansowania Miasta Soli są:

 1. dochody z majątku Miasta Soli,
 2. spadki, zapisy i darowizny na rzecz Miasta Soli,
 3. środki finansowe otrzymane od Korony,
 4. inne dochody uzyskane na podstawie prawa państwowego.

Art. 9. [Zmiana statutu]

Zmiana statutu Miasta Soli następuje w drodze dekretu Księcia wydanego na wniosek Burmistrza.

Przepisy wprowadzające

Statut Miasta Soli

§ 1. [Burmistrz]

Na Burmistrza Miasta Soli zostaje powołany, na okres jednego miesiąca, Pan BARTŁOMIEJ mar. STANISZCZAK.

§ 2. [Majątek Miasta Soli]

 1. Na majątek Miasta Soli składają się, w chwili wejścia w życie statutu, grunty publiczne położone w granicach Miasta Soli oraz środki finansowe zgromadzone na koncie „sola” w Banku Sarmacji.
 2. Na majątek Miasta Soli składa się także majątek Republiki Tropikany według stanu na dzień 26 listopada 2005 r., godz. 23:59, za wyjątkiem gruntów publicznych położonych poza granicami Miasta Soli oraz środków finansowych zgromadzonych na kontach Republiki Tropikany.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny