Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 2432 [X]

Grodzisk, dnia 18 marca 2008 r.

Ustawa Konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji (uchylony)

Art. 1. [Zmiana Konstytucji]

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 2 ust. 1 („Prawo Księstwa Sarmacji stanowią, w hierarchii ważności: Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy i dekrety z mocą ustawy, dekrety i rozporządzenia wydane z upoważnienia ustaw i dekretów z mocą ustawy, prawo samorządów terytorialnych na ich obszarze oraz normy prawa zwyczajowego”) otrzymuje brzmienie: „Prawo Księstwa Sarmacji stanowią, w hierarchii ważności: Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy i dekrety z mocą ustawy, dekrety i rozporządzenia, prawo samorządów terytorialnych na ich obszarze oraz normy prawa zwyczajowego”;
 2. W art. 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Określenie podmiotów zobowiązanych do ponoszenia podatków, opłat i innych obowiązków oraz ich przedmiotu i wysokości lub zakresu, a także zasad korzystania z ulg i zwolnień może nastąpić tylko w ustawie”;
 3. Art. 8 pkt 7 („powołuje i odwołuje ministrów”) otrzymuje brzmienie „powołuje i odwołuje członków Rady Ministrów”;
 4. Art. 8 pkt 18 („na okres swojej nieobecności powołuje Regenta lub Radę Regencyjną, sprawujących w jego imieniu władzę książęcą”) otrzymuje brzmienie: „powołuje Regenta lub Radę Regencyjną, sprawujących w jego imieniu władzę książęcą oraz normuje sprawowanie władzy książęcej przez Regenta i Radę Regencyjną”;
 5. Art. 9 („[Uchylenie dekretu z mocą ustawy] (1) Izba Poselska może uchylić dekret z mocą ustawy w ciągu siedmiu dni od dnia jego wydania. (2) W razie obowiązywania stanu nadzwyczajnego lub skrócenia kadencji Izby Poselskiej, Izba Poselska może uchylić dekret z mocą ustawy w ciągu siedmiu dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu nadzwyczajnego lub dnia zwołania na obrady”) otrzymuje tytuł „Uchylenie dekretu z mocą ustawy i rozporządzenia” oraz brzmienie:
  1. Izba Poselska może uchylić dekret z mocą ustawy, dekret inny, niż określony w art. 5 ust. 4, art. 8 pkt 2, 14, 15, 17, 18, art. 10 ust. 1, lub rozporządzenie w ciągu czternastu dni od dnia jego ogłoszenia.
  2. W przypadku obowiązywania stanu nadzwyczajnego, jeżeli kompetencje Izby Poselskiej uległy zawieszeniu lub przekazaniu, albo skrócenia kadencji Izby Poselskiej, Izba Poselska może uchylić dekret z mocą ustawy lub rozporządzenie w ciągu czternastu dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu nadzwyczajnego lub dnia zwołania na obrady”;
 6. Skreśla się art. 11 ust. 2 „Rząd składa się z Księcia i ministrów”;
 7. Skreśla się art. 11 ust. 3 „Rządowi przewodniczy Książę”;
 8. Art. 12 („[Interpelacje i zapytania do członka Rady Ministrów] Ministrowie mają obowiązek udzielania w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów, osób stojących na czele samorządów terytorialnych najwyższego rzędu i grup co najmniej dziesięciu procent obywateli”) otrzymuje brzmienie „Członek Rady Ministrów ma obowiązek udzielenia w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na interpelację lub zapytanie senatora, posła, kraju Korony, prowincji lub podmiotu określonego ustawą”;
 9. W art. 13, użyte w odpowiednich przypadkach, słowo „minister” zastępuje się, użytymi w odpowiednich przypadkach, słowami „członek Rady Ministrów”;
 10. Skreśla się art. 15 ust. 2 („Książę może także rozwiązać Izbę Poselską w razie co najmniej dwukrotnego wyrażenia przez Izbę Poselską ministrowi pełniącemu tę samą funkcję wotum nieufności”);
 11. Art. 19 ust. 4 („Marszałek Izby, w której zakończono postępowanie ustawodawcze, przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Księciu. W ciągu siedmiu dni Książę podejmuje decyzję o jej podpisaniu lub odrzuceniu bądź zwróceniu się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o zbadanie zgodności uchwalonej ustawy z Konstytucją”) otrzymuje brzmienie „Marszałek Izby, w której zakończono postępowanie ustawodawcze, przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Księciu. Książę w ciągu czternastu dni podpisuje ustawę, z zastrzeżeniem ust. 5”;
 12. Art. 19 ust. 5 („Książę odmawia podpisania ustawy, którą Sąd Najwyższy uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Sąd Najwyższy orzekł, że nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Książę w ciągu siedmiu dni od dnia wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy podejmuje decyzję o podpisaniu ustawy z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją lub jej odrzuceniu w całości”) otrzymuje brzmienie „Książę może odmówić podpisania ustawy, jeżeli uznaje, że ustawa narusza podstawowe interesy Księstwa Sarmacji w zakresie ochrony niepodległości, nienaruszalności lub integralności jego terytorium, albo zaproponować Izbom Sejmu ponowne rozpatrzenie
  ustawy lub przyjęcie poprawek do ustawy”;
 13. Art. 19 ust. 6 („W ciągu siedmiu dni od dnia wydania przez Sąd Najwyższy orzeczenia o zgodności uchwalonej ustawy z Konstytucją Książę podejmuje decyzję o jej podpisaniu lub odrzuceniu”) otrzymuje brzmienie „W przypadku określonym w ust. 5 Izby Sejmu obradują wspólnie. Dla ponownego uchwalenia ustawy wymagana jest zgoda obu Izb Sejmu, a dla przyjęcia poprawki do ustawy — zgoda Izby Poselskiej. Ustawę podpisuje Marszałek przewodniczący obradom Izb Sejmu”;
 14. Art. 24 ust. 1 („Sąd Najwyższy jest sądem konstytucyjnym Księstwa Sarmacji oraz pełni funkcję sądu powszechnego na zasadach określonych w ustawie”) otrzymuje brzmienie „Sąd Najwyższy pełni funkcję sądu konstytucyjnego, administracyjnego i powszechnego w trybie, granicach i na zasadach określonych w ustawie”;
 15. Art. 24 ust. 2 („Prezesa Sądu Najwyższego powołuje i odwołuje Książę spośród sędziów Sądu Najwyższego”) otrzymuje brzmienie „W skład Sądu Najwyższego wchodzą Książę i sędziowie Sądu Najwyższego”;
 16. Skreśla się art. 24 ust. 3 („Sąd Najwyższy większością głosów orzeka o zgodności praw z prawami wyższego rzędu oraz określa ich powszechnie obowiązującą wykładnię. Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy na podstawie praw jest niemożliwe, dopuszczalne jest orzekanie na podstawie zasad słuszności i utrwalonych zwyczajów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Sądu Najwyższego”).

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z zastrzeżeniem, iż jej przepisów nie stosuje się do projektów ustaw wniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny