Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 2449 [X]

Grodzisk, dnia 23 marca 2008 r.

Ustawa Konstytucyjna

o krajach Korony i samorządach (uchylony)

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. [Cel ustawy]

 1. Ustawa normuje stosunki między Księstwem Sarmacji a krajami Korony Księstwa Sarmacji.
 2. Ustawa określa zakres kompetencji organów władzy publicznej krajów Korony i jednostek samorządu terytorialnego Księstwa Sarmacji.

Art. 2. [Definicje i interpretacja]

 1. Krajem Korony Księstwa Sarmacji, zwanym dalej „krajem”, jest państwo, w którym władza suwerenna należy do Księcia Sarmacji, a z którym zawarto umowę międzynarodową o przekazaniu części kompetencji władz państwowych organom władzy państwowej Księstwa Sarmacji.
 2. Prowincją Księstwa Sarmacji, zwaną dalej „prowincją”, jest jednostka samorządu terytorialnego Księstwa Sarmacji najwyższego rzędu.
 3. Domeną jest kraj oraz prowincja.
 4. Powiat jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego Księstwa Sarmacji i Korony Księstwa Sarmacji, która w szczególnym przypadku może być tożsama z domeną.
 5. Miejscowość jest jednostką administracyjną Księstwa Sarmacji i krajów, obligatoryjnie istniejącą na terenie powiatu, będąca jego zamieszkałym obszarem i siedzibą jego władz.
 6. Osada jest jednostką administracyjną Księstwa Sarmacji i krajów, będącą zamieszkałym obszarem powiatu poza miejscowością,
 7. Panem ziemi jest głowa kraju oraz namiestnik lub namiestnik pro tempore stojący na czele prowincji.
 8. Naczelnikiem powiatu jest osoba stojąca na czele powiatu, a tym samym na czele miejscowości.
 9. W odrębnych aktach prawnych, wydanych przed 1 maja 2009, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
  1. przez Księstwo Sarmacji należy rozumieć także kraj,
  2. przez samorząd terytorialny lub jednostkę samorządu terytorialnego należy rozumieć także kraj,
  3. przez naczelnika miejscowości należy rozumieć naczelnika powiatu,
  4. przez mieszkańca miejscowości należy rozumieć mieszkańca powiatu w którym leży miejscowość.

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 21 maja 2009 r.)

Art. 3. [Granice domen]

 1. Granice prowincji określa dekret Księcia.
 2. Granice krajów określają umowy międzynarodowe.
 3. Zmiana granic prowincji następuje za ich zgodą, w drodze dekretu Księcia.
 4. Zmiana granic krajów następuje na zasadach określonych w odpowiednich umowach międzynarodowych oraz w zgodzie z przepisami konstytucji tych krajów.

Art. 4. [Kompetencje i obowiązki pana ziemi]

 1. Do obowiązków pana ziemi należą:
  1. reprezentowanie domeny w kontaktach z władzami Księstwa Sarmacji,
  2. prowadzenie stron internetowych domeny,
  3. zarząd majątkiem domeny,
  4. aktualizowanie danych dotyczących podległych jednostek samorządu terytorialnego w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, w szczególności ustawianie odpowiednich identyfikatorów naczelników powiatów,
  5. udzielanie mieszkańcom domeny informacji o zasadach funkcjonowania domeny i Księstwa Sarmacji,
  6. wykonywanie kompetencji nieobsadzonych organów domeny,
  7. wykonywanie kompetencji niezastrzeżonych dla innych urzędów w domenie.
 2. Pan ziemi, po spełnieniu warunków określonych przez ustawę, może na obszarze podległej mu domeny utworzyć i zlikwidować powiat oraz zmienić jego granice.
 3. Jeżeli przepisy prawa domeny nie stanowią inaczej, pan ziemi:
  1. powołuje i odwołuje urzędników w domenie,
  2. powołuje i odwołuje naczelników jednostek samorządu terytorialnego niższego rzędu wewnątrz domeny, w szczególności naczelników powiatów,
  3. nadaje i zmienia statuty jednostek samorządu terytorialnego niższego rzędu.
 4. Pan ziemi może także dokonać czynności prawnej, o której mowa w ust. 3, jeżeli organ władzy właściwy dla jej dokonania jest nieobsadzony lub jej dokonanie z innych przyczyn jest niemożliwe.
 5. Pan ziemi może powierzać wykonywanie kompetencji i obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 3 powoływanym przez siebie osobom.
 6. Prawo domeny może przewidywać wykonywanie kompetencji i obowiązków pana ziemi, o których mowa w ust. 1–3, przez inne organy domeny. Odpowiedzialność pana ziemi jest wówczas odpowiednio przenoszona na te organy.
 7. (Art. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 21 maja 2009 r.)

Art. 5. [Naczelnik samorządu]

 1. Na czele jednostki samorządu terytorialnego może stać osoba, która:
  1. mieszka w Księstwie Sarmacji lub kraju,
  2. posiada obywatelstwo sarmackie,
  3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego, na karę uniemożliwiającą wypowiadanie się w miejscach publicznych przez co najmniej 3 miesiące,
  4. nie została uznana prawomocnym wyrokiem sądu winną umyślnego wyrządzenia szkody lub rażącego niedbalstwa,
  5. jest aktywna w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.
 2. Prawo jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek nadrzędnych może określić dodatkowe warunki, jakie musi spełniać osoba stojąca na czele danej jednostki, z zastrzeżeniem art. 16.
 3. Jeżeli osoba sprawująca urząd naczelnika samorządu przestała spełniać warunki wymienione w ust. 1, urząd ten uznaje się za opróżnioną z mocy prawa. Stwierdzenia opróżnienia urzędu dokonuje pan ziemi lub – w przypadku namiestników prowincji — Książę.

(Art. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 21 maja 2009 r.)

Rozdział II
PRZEPISY SZCZEGÓLNE DLA PROWINCJI

Art. 6. [Zasadniczy akt prawny prowincji]

 1. Każda prowincja posiada zasadniczy akt prawny lub grupę takich aktów, które określają organy władzy w prowincji, ich uprawienia, tryb powoływania i odwoływania oraz procedurę zmiany tychże aktów.
 2. Zmiana lub dodanie nowego zasadniczego aktu prawnego jest możliwa tylko za zgodą Księcia.

(Art. 6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 21 maja 2009 r.)

Art. 7. [Namiestnik prowincji]

 1. Na czele prowincji stoi namiestnik powoływany zgodnie z odpowiednim zasadniczym aktem prawnym prowincji.
 2. Opróżnienie urzędu namiestnika następuje wskutek:
  1. decyzji uprawnionego organu władzy wskazanego w odpowiednim zasadniczym akcie prawnym prowincji,
  2. zrzeczenia się urzędu przez namiestnika,
  3. zaprzestania spełniania przez namiestnika wymogów wymienionych w art. 5,
  4. wystąpienia innych przesłanek określonych przepisami dotyczącymi funkcjonariuszy państwowych.
 3. Książę może w uzasadnionych przypadkach powołać namiestnika pro tempore, pełniącego lub przejmującego władzę namiestnikowską.
 4. Książę odwołuje namiestnika pro tempore, jeśli sytuacja w prowincji nie wymaga jego dalszego urzędowania lub na wniosek organu stanowiącego prowincji — o ile jest to organ kolegialny, wyrażony w drodze uchwały.

(Art. 7 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 21 maja 2009 r.)

Art. 8. [Tworzenie prowincji]

 1. Książę, za zgodą Izb Połączonych Sejmu, w drodze dekretu, może utworzyć nową prowincję.
 2. Tworząc nową prowincję Książę nadaje jej początkowy zasadniczy akt prawny oraz terytorium, zgodnie z art. 3.

(Art. 8 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 21 maja 2009 r.)

Art. 9. [Znoszenie prowincji]

 1. Książę, za zgodą Izb Połączonych, w drodze dekretu, może znieść prowincję, której organ stanowiący — inny, niż namiestnik pro tempore — podjął decyzję o likwidacji prowincji lub jeśli wystąpiły co najmniej dwa z poniższych warunków:
  1. władze prowincji nie wykonywały żadnych swoich obowiązków od co najmniej miesiąca,
  2. strony internetowe prowincji nie były aktualizowane przez władze prowincji od co najmniej miesiąca,
  3. oficjalne miejsca wymiany informacji, o ile zostały ustanowione, nie zawierały wypowiedzi mieszkańców prowincji od co najmniej miesiąca.
 2. Terytorium zniesionej prowincji przyłącza się w części lub całości do terytorium innej prowincji, za jej zgodą, lub do kraju, w zgodzie z odpowiednim traktatem międzynarodowym oraz jego konstytucją.
 3. Własność zniesionej prowincji przenosi się odpowiednio na domenę, do której przyłączono jej terytorium.

(Art. 9 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 21 maja 2009 r.)

Rozdział III
POWIATY I MIEJSCOWOŚCI

Art. 10. [Statut miejscowości]

Każda miejscowość, jako siedziba władz powiatu, posiada statut, określający:

 1. pełną nazwę miejscowości,
 2. organy władzy w powiecie, tryb ich powoływania i odwoływania oraz ich kompetencje,
 3. symbole, w szczególności herb i flagę miejscowości,
 4. tryb zmiany statutu.

Art. 11. [Kompetencje i obowiązki naczelnika powiatu]

Naczelnik powiatu, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej:

 1. reprezentuje powiat na zewnątrz,
 2. jest organem stanowiącym oraz wykonawczym powiatu,
 3. ustanawia i znosi organy administracji i instytucje powiatu oraz określa ich kompetencje,
 4. powołuje i odwołuje pracowników administracji powiatu,
 5. ustala wynagrodzenia pracowników administracji powiatu,
 6. koordynuje i kontroluje pracę organów administracji powiatu,
 7. gospodaruje mieniem powiatu,
 8. określa zasady udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych dla mieszkańców powiatu,
 9. określa ceny gruntów w powiecie,
 10. nazywa dzielnice, osiedla, ulice, place i inne miejsca publiczne,
 11. udziela informacji mieszkańcom powiatu o zasadach funkcjonowania powiatu, miejscowości i osad leżących na terenie powiatu,
 12. utrzymuje, prowadzi i aktualizuje strony internetowe powiatu i miejscowości,
 13. wykonuje inne kompetencje i obowiązki określone przepisami prawa domeny.

(Art. 11 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 21 maja 2009 r.)

Art. 12. [Tworzenie powiatu]

 1. Pan ziemi może utworzyć nowy powiat, o ile na jego planowanym obszarze znajduje się osada, która spełnia kryteria, określone przepisami ustawy, pozwalające przekształcić ją w miejscowość.
 2. Pan ziemi tworząc powiat wydaje i podaje do publicznej wiadomości akt utworzenia powiatu i nadania osadzie praw miejscowości, zawierający:
  1. dotychczasową nazwę osady i nową pełną nazwę miejscowości oraz powiatu,
  2. oznaczenie obszaru powiatu,
  3. oznaczenie pierwszego naczelnika powiatu,
  4. statut miejscowości.
 3. Właściwy organ administracji rządowej w ciągu siedmiu dni od dnia wydania aktu, o którym mowa w ust. 1 dokonuje niezbędnych zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
 4. Ustawy oraz prawo domen mogą określić dodatkowe warunki dla utworzenia powiatu.

(Art. 12 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 21 maja 2009 r.)

Art. 13. [Likwidacja powiatu]

 1. 1. Pan ziemi może zlikwidować powiat, jeżeli przez okres co najmniej 30 dni będzie spełniony jeden z poniższych warunków:
  1. funkcja naczelnika powiatu jest opróżniona,
  2. żadne organy władzy w powiecie nie wykonują swoich kompetencji,
  3. strony internetowe miejscowości w powiecie nie są aktualizowane lub nie zawierają obowiązkowych elementów, określonych przepisami ustawy.
 2. Pan ziemi ma obowiązek dokonać czynności o której mowa w ust. 1, jeżeli miejscowość w powiecie przestała spełniać warunki określone w ustawie.
 3. Likwidacja powiatu powoduje przekształcenie miejscowości w osadę.
 4. Decyzja o likwidacji powiatu powinna zawierać oznaczenie powiatu do którego zostaną włączone tereny likwidowanego powiatu wraz z osadami.
 5. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o likwidacji powiatu pan ziemi przekazuje wszystkie materiały dotyczące powiatu i miejscowości Księciu.
 6. Środki finansowe i inne mienie oraz prawa majątkowe likwidowanej lub przekształcanej miejscowości z mocy prawa stają się własnością domeny.
 7. Właściwy organ administracji rządowej w ciągu czternastu dni od dnia likwidacji powiatu dokonuje niezbędnych zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.

(Art. 13 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 21 maja 2009 r.)

Rozdział IV
OCHRONA INTEGRALNOŚCI I KOMPETENCJI KORONY

Art. 14. [Kompetencje wyłączne]

 1. Do kompetencji wyłącznych Księstwa Sarmacji należą sprawy z zakresu:
  1. polityki zagranicznej,
  2. terytorium i granicy państwa,
  3. konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności,
  4. ochrony porządku konstytucyjnego,
  5. sił zbrojnych i bezpieczeństwa zewnętrznego,
  6. systemu bankowego, w tym emisji pieniądza,
  7. imigracji, emigracji, ekstradycji i deportacji,
  8. ewidencji ludności,
  9. obywatelstwa sarmackiego,
  10. tytułów arystokratycznych i szlacheckich.
 2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa państwowego Księstwa Sarmacji.
 3. Postanowienia ust. 1 pkt 1 nie odnoszą się do prowadzenia przez władze kraju lub prowincji polityki współpracy z regionami państw obcych, z zastrzeżeniem jej zgodności z polityką zagraniczną Księstwa Sarmacji oraz konieczności przeprowadzenia bieżących konsultacji na jej temat z władzami Księstwa Sarmacji.
 4. Roty przysiąg obywatelskiej i szlacheckiej składanych w krajach określa dekret Księcia Sarmacji.

Art. 15. [Kompetencje wspólne]

 1. Do kompetencji wspólnych Księstwa Sarmacji oraz krajów i prowincji należą sprawy z zakresu:
  1. systemu gospodarczego, w tym określania norm produkcji,
  2. ochrony konkurencji,
  3. ewidencji gruntów, działalności gospodarczej i osób prawnych,
  4. własności publicznej i zamówień publicznych,
  5. współpracy jednostek samorządu terytorialnego z jednostkami samorządu terytorialnego państw obcych,
  6. ustanawiania i znoszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  7. terytoriów i granic jednostek samorządu terytorialnego,
  8. miejsc publicznych, w tym stron internetowych i miejsc wymiany informacji,
  9. wymiaru sprawiedliwości,
  10. ochrony porządku publicznego i prokuratury,
  11. sądownictwa niższych instancji,
  12. świadczeń publicznych i podatków,
  13. prawa cywilnego, prawa karnego,
  14. promulgowania aktów urzędowych,
  15. ochrony dorobku materialnego i kulturowego,
  16. kartografii i nazewnictwa geograficznego,
  17. tytułów honorowych, godności, orderów i odznaczeń wiążących się ze składaniem przysiąg lub ślubowań.
 2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa państwowego Księstwa Sarmacji, o ile ustawa, dekret Księcia lub zasadniczy akt prawny domeny nie stanowi inaczej.

(Art. 15 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 21 maja 2009 r.)

Art. 16. [Trzy zasady integralności Księstwa Sarmacji]

 1. Wszystkie organy władzy publicznej obowiązane są do działania zgodnie z zasadami integralności terytorialnej, politycznej i społecznej Księstwa Sarmacji.
 2. Przez zasadę integralności terytorialnej rozumie się nakaz zachowania w niezmienionym kształcie terytorium państwowego Księstwa Sarmacji, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla wykonywania przez konstytucyjne organy władzy państwowej zwierzchniej i suwerennej władzy publicznej nad całością terytorium państwowego.
 3. Przez zasadę integralności politycznej rozumie się nakaz ukształtowania stosunków politycznych na całym terytorium państwowym Księstwa Sarmacji, które uwzględniają, ochraniają i wzmacniają jednolitą państwowość sarmacką, szanując jednocześnie tożsamość lokalną oraz zasadę subsydiarności.
 4. Przez zasadę integralności społecznej rozumie się nakaz ukształtowania stosunków społecznych na całym terytorium państwowym Księstwa Sarmacji, które prowadzą do wzmacniania więzi społecznych, likwidacji barier oraz przeciwdziałania wszelkim formom wykluczenia wewnątrz całej społeczności sarmackiej.

Art. 17. [Gwarancje integralności]

 1. Strony internetowe i bazy danych krajów, jednostek samorządu terytorialnego oraz organów i instytucji jednostek samorządu terytorialnego są zamieszczane na serwerze Księstwa Sarmacji, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W razie zaistnienia szczególnych powodów technicznych lub innych, Książę może wyrazić zgodę na zamieszczenie stron internetowych lub baz danych instytucji krajów i jednostek samorządu terytorialnego poza serwerem Księstwa Sarmacji. Zgoda taka może zostać wycofana z uwagi na interes Księstwa Sarmacji.
 3. Książę posiada pełne uprawnienia administratorskie w oficjalnych lub stworzonych przez kraje, jednostki samorządu terytorialnego albo ich funkcjonariuszy miejscach publicznych.

Art. 18. [Zgodność prawa]

 1. Akty normatywne oraz inne akty władzy publicznej krajów i jednostek samorządu terytorialnego niezgodne z prawem państwowym Księstwa Sarmacji są nieważne.
 2. Stwierdzenia nieważności aktu prawnego kraju lub jednostki samorządu terytorialnego dokonuje Sąd Najwyższy lub Książę.
 3. Wewnątrz domeny stwierdzenia nieważności aktu prawnego jednostki samorządu terytorialnego niższego rzędu może dokonać także pan ziemi.
 4. Książę może uchylić akt normatywny kraju lub jednostki samorządu terytorialnego w przypadku stwierdzenia niezgodności tego aktu z zasadami integralności, o których mowa w art. 16.

(Art. 18 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 21 maja 2009 r.)

Rozdział V
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 19. [Wejście w życie]

 1. Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
 2. Ustawa może zostać zmieniona poprzez ustawę konstytucyjną.
 3. Art. 4 i 11 mogą zostać zmienione ustawą zwykłą.

Art. 20. [Przepisy uchylające]

Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy tracą moc:

 1. Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 336 o krajach Korony Księstwa Sarmacji z dnia 9 listopada 2006 r.,
 2. Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 186 o prowincjach z dnia 25 listopada 2004 r.,
 3. Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 333 o miejscowościach z dnia 29 października 2006 r.,
 4. Ustawa Sejmu nr 52 o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji z dnia 7 maja 2007 r.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny