Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 2709 [X]

Grodzisk, dnia 3 czerwca 2008 r.

Rozporządzenie Wojewody Koronnego nr 2/2008

w sprawie zmiany Statutu Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

Art. 1.

Na podst. art. 2 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 5 Dekretu Księcia o Wojewodzie Koronnym z dnia 1 czerwca 2007 r. w Statucie Książęcego Miasta Grodziska z dnia 23 stycznia 2008 roku dokonuje się następujących zmian:

  1. art. 2 („Grodziszczaninem jest każdy obywatel Księstwa Sarmacji zamieszkały w Książęcym Mieście Grodzisk od co najmniej trzydziestu dni.”) otrzymuje brzmienie: „Grodziszczaninem jest obywatel Księstwa Sarmacji zamieszkały w Książęcym Mieście Grodzisku”,
  2. art. 5 ust. 1 („Władza w Książęcym Mieście Grodzisku należy, z woli Księcia, do grodziszczan.”) otrzymuje brzmienie: „Władza w Książęcym Mieście Grodzisku należy, z woli Księcia, do Prezydenta”,
  3. skreśla się art. 5 ust. 2 („Grodziszczanie sprawują władzę za pośrednictwem wybranego przez siebie prezydenta.”),
  4. art. 8 ust. 1 („Prezydent jest wybierany przez pełnoprawnych grodziszczan w tajnych, bezpośrednich, równych, powszechnych i większościowych wyborach.”) otrzymuje brzmienie: „Prezydent jest powoływany i odwoływany przez Księcia”,
  5. skreśla się art. 8 ust. 3 („Prezydent pełni obowiązki do chwili złożenia ślubowania przez nowo wybranego Prezydenta.”).

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel hr. Chojnacki,
Wojewoda Koronny.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny