Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Ordonanse Króla (jednolite i obowiązujące), poz. 2746 [X]

Almera, dnia 12 czerwca 2008 r.

Ordonans Króla Baridasu

o procedowaniu w Radzie Królestwa (uchylony)

Art. 1. [Przewodniczący]

 1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz ustala ich porządek.
 2. Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Król.

Art. 2. [Inicjatywa ustawodawcza i uchwałodawcza]

 1. Prawo przedłożenia projektu Radzie służy Królowi i co najmniej dwóm członkom Rady.
 2. Projekt wymaga uzasadnienia. Projekt niezawierający uzasadnienia lub zawierający niepełne uzasadnienie podlega zwróceniu.

Art. 3. [Rozpatrywanie projektów]

 1. Rozpatrywanie projektów odbywa się w dwóch czytaniach.
 2. Do chwili zakończenia pierwszego czytania wnioskodawca może wycofać swój projekt.
 3. Pierwsze czytanie zostaje rozpoczęte w terminie nie dłuższym, niż siedem dni od złożenia projektu na ręce Przewodniczącego Rady.
 4. Drugie czytanie zostaje rozpoczęte w terminie nie dłuższym, niż trzy dni po zakończeniu pierwszego czytania.

Art. 4. [Pierwsze czytanie]

 1. Pierwsze czytanie projektu obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. debatę w sprawie ogólnych zasad projektu,
  3. zgłaszanie poprawek do projektu — poprawki wnioskodawcy podlegają uwzględnieniu z mocy prawa, jednakże każdemu członkowi Rady służy prawo zgłoszenia sprzeciwu; stosuje się wówczas odpowiednio przepis art. 5 ust. 2.
 2. Pierwsze czytanie trwa nie krócej, niż trzy dni i nie dłużej, niż siedem dni, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3-5.
 3. Przewodniczący Rady może skrócić pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Rady.
 4. Przewodniczący Rady skraca pierwsze czytanie na wniosek Króla lub co najmniej połowy składu Rady.
 5. Przewodniczący Rady przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Króla albo co najmniej połowy składu Rady. Pierwsze czytanie może zostać przedłużone o łącznie nie więcej, niż czternaście dni.

Art. 5. [Drugie czytanie]

 1. Drugie czytanie projektu obejmuje głosowanie
 2. W pierwszej kolejności głosowane są poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach, następnie pozostałe poprawki i całość projektu ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 3. Głosowanie trwa nie krócej, niż trzy dni i nie dłużej, niż siedem dni, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
 4. Jeżeli wymagana dla przyjęcia lub odrzucenia większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych członków Rady rozstrzygnięcie Rady uległo zmianie, Przewodniczący Rady może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej, niż trzy dni.
 5. Przewodniczący Rady niezwłocznie zwraca się do Króla o udzielenie sankcji rozstrzygnięciu Rady, a po otrzymaniu informacji o udzieleniu sankcji zapewnia jego niezwłoczną publikację w Dzienniku Praw.

Art. 6. [Przepisy porządkowe]

 1. Przewodniczący Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, ma prawo przywołać członka Rady „do porządku”, jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub narusza zasady protokołu.
 2. Przewodniczący Rady ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu członka Rady z obrad, jeżeli nadal uniemożliwia on prowadzenie obrad lub narusza zasady protokołu. Członek Rady wykluczony z obrad jest obowiązany natychmiast zaprzestać wypowiedzi. Jeżeli członek Rady nie zaprzestanie wypowiedzi, Przewodniczący Rady stosuje, według własnego uznania, środki niezbędne dla przywrócenia porządku.

Art. 7. [Przepis końcowy]

Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny