Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 279 [X]

Grodzisk, dnia 14 stycznia 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji

o wyborze Burmistrza Miasta Koronnego Soli (uchylony)

Art. 1. [Cel dekretu]

Dekret określa zasady i tryb przeprowadzania wyboru Burmistrza Miasta Koronnego Soli.

Art. 2. [Prawa wyborcze]

 1. Prawo wybierania posiada każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji, który w dniu głosowania jest zameldowany w Mieście Koronnym Soli.
 2. Prawo wybieralności posiada każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji, który:
  1. w dniu zgłaszania kandydatury posiada obywatelstwo sarmackie,
  2. w dniu zgłaszania kandydatury jest mieszkańcem Księstwa Sarmacji od co najmniej miesiąca,
  3. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego oraz
  4. nie został uznany prawomocnym wyrokiem sądu winnym umyślnego wyrządzenia szkody lub rażącego niedbalstwa.
 3. Praw wyborczych nie posiada osoba, o której mowa w ust. 1 i 2, pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

Art. 3. [Zarządzanie wyboru]

Wybór zarządza Książę nie później, niż tydzień po opróżnieniu urzędu lub upływie kadencji Burmistrza Miasta Koronnego Soli.

Art. 4. [Kalendarz wyborczy]

Książę wyznacza pięciodniowy termin na zgłaszanie kandydatur oraz pięciodniowy termin na przeprowadzenie głosowania.

Art. 5. [Zgłaszanie kandydatur]

 1. Kandydatury zgłaszane są przez kandydatów publicznie, na liście dyskusyjnej Miast Koronnych.
 2. Kandydatura zawiera:
  1. imię i nazwisko oraz/lub pseudonim kandydata,
  2. identyfikator kandydata,
  3. krótką charakterystykę kandydata.
 3. Książę potwierdza przyjęcie kandydatury w razie spełnienia wymagań dekretu.
 4. Książę odmawia przyjęcia kandydatury w razie niespełnienia wymagań dekretu.
 5. Po upływie terminu przewidzianego na zgłaszanie kandydatur:
  1. Jeżeli zgłoszono więcej, niż jedną kandydaturę, Książę podaje do publicznej wiadomości zgłoszone i przyjęte kandydatury.
  2. Jeżeli nie zgłoszono żadnej kandydatury, Książę przedłuża termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur o trzy dni i odpowiednio przesuwa termin przewidziany na przeprowadzenie głosowania.
  3. Jeżeli zgłoszono jedną kandydaturę, Książę stwierdza wybór kandydata na urząd Burmistrza Miasta Koronnego Soli. Przepis art. 8 stosuje się odpowiednio.

Art. 6. [Głosowanie]

 1. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego.
 2. Książę podaje do publicznej wiadomości adres strony internetowej na której odbywa się głosowanie.
 3. Mieszkaniec posiadający prawo wybierania oddaje głos na jednego kandydata bądź oddaje głos pusty.

Art. 7. [Ustalenie wyniku]

 1. W ciągu dwudziestu czterech godzin po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania Książę podaje do publicznej wiadomości:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę oddanych głosów,
  3. liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
  4. liczbę oddanych głosów pustych.
 2. Na urząd Burmistrza Miasta Koronnego Soli zostaje wybrany kandydat, na którego oddano największą liczbę głosów.
 3. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wyniku wyboru w trybie ust. 2, o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Księcia.

Art. 8. [Objęcie urzędu]

Nowo wybrany Burmistrz Miasta Koronnego Soli składa publiczne ślubowanie w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyniku wyboru.

Art. 9. [Protest wyborczy]

 1. Przeciwko ważności wyboru może być wniesiony do sądu protest z powodu naruszenia przepisów prawa podczas wyboru — nie później jednak, niż do siódmego dnia po dniu ogłoszenia wyniku wyboru.
 2. W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości, w szczególności przy obliczaniu głosów, sąd orzeka unieważnienie wyboru i nakazuje jego ponowne przeprowadzenie.

Art. 10. [Sytuacje nadzwyczajne]

 1. Jeżeli przed rozpoczęciem terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania kandydat wycofa zgodę na kandydowanie, przedstawi oświadczenie woli o opuszczeniu Księstwa Sarmacji lub umrze, Książę skreśla go z listy kandydatów.
 2. Jeżeli w trakcie biegu terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania kandydat wycofa zgodę na kandydowanie, przedstawi oświadczenie woli o opuszczeniu Księstwa Sarmacji lub umrze, Książę skreśla go z listy kandydatów, a głosy oddane na kandydata nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku wyboru.
 3. Jeżeli w wyniku skreślenia kandydata z listy pozostał jeden kandydat, Książę stwierdza wybór kandydata na urząd Burmistrza Miasta Koronnego Soli. Przepis art. 8. stosuje się odpowiednio.
 4. Jeżeli w wyniku skreśleń kandydatów nie pozostał żaden kandydat, Książę przedłuża termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur o trzy dni i odpowiednio przesuwa termin przewidziany na przeprowadzenie głosowania.

Art. 11. [Przepisy końcowe]

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny