Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 2901 [X]

, dnia 14 sierpnia 2008 r.

Ustawa Senatu Marchii Teutońskiej nr 9/2008

o Radzie Marchii Teutońskiej (uchylony)

Art. 1.

Ustawa o Radzie Marchii określa skład, tryb powoływania i odwoływania, zakres kompetencji oraz wynagrodzenia członków Rady Marchii.

Art. 2.

 1. Na czele Rady Marchii stoi Kanclerz,
 2. Kanclerz jest desygnowany przez namiestnika, a zatwierdzany przez Senat zwykłą większością głosów albo wybierany przez Senat bezwzględna większością głosów, gdy namiestnik zrezygnuje z prawa do desygnacji kanclerza,
 3. Urząd kanclerza zostaje opróżniony w momencie zakończenia kadencji senatu lub w przypadku wyrażenia kanclerzowi wotum nieufności przez Senat bezwzględną większością głosów.
 4. Odwołany kanclerz pełni obowiazki jako przewodniczący Rady Marchii do momentu desygnacji lub wyboru nowego kanclerza.

Art. 3.

Kanclerz winien w ciągu dwóch tygodnia od daty powołania przedłożyć Senatowi kandydatów na urzędy Ministrów Rady Marchii. Jeżeli Kanclerz nie zgłosi Senatowi składu rady traci urząd z mocy prawa o ile Senat nie zdecyduje inaczej, a do wyborów pozostało 2 tygodnie.

Art. 4.

W przypadku zdekompletowania składu ministerialnego przez okres czasu dłuższy niż jeden tydzień, Kanclerz musi w ciągu dwóch tygodni przedłożyć kandydaturę ministra zastępczego.

Art. 5.

Jeżeli minister nie może chwilowo pełnić swoich obowiązków zgłasza Kanclerzowi swojego następcę. Kanclerz może wyznaczyć własnego kandydata, bądź wyznacza wice ministra. Każda kandydatura na urząd ministra musi zostać zatwierdzona przez Senat Marchii.

Art. 6.

Jeżeli nie jest możliwe tymczasowe objęcie obowiązków ministra przez wiceministra, Kanclerz powierza tymczasowe pełnienie obowiązków ministra innemu ministrowi lub sobie.

Art. 7.

Rada Marchii składa się z Kanclerza i Ministrów:

 1. Kultury i Promocji
 2. Administracji i Finansów
 3. Spraw Wewnętrznych

Art. 8.

Miesięczne wynagrodzenia członków Rady Marchii nie może przekroczyć :

 1. Kanclerza: 40 lt
 2. Ministrów: 30 lt
 3. Wiceministrów: 15 lt

Art. 9.

 1. W celu wykonywania swych kompetencji członkowie Rady Marchii mogą wydawać rozporządzenia i zarządzenia z upoważnienia prawa i niniejszego dekretu.
 2. Rozporządzenia, zarządzenia i decyzje Ministrów mogą być uchylane przez Kanclerza lub Senat.
 3. Rozporządzenia, zarządzenia i decyzje Kanclerza mogą być uchylane przez Senat w drodze głosowania większością głosów przy udziale przynajmniej ¾ ilość senatorów.

Art. 10.

Ministrowie, obejmując urząd, składają publicznie następującą przysięgę: „Obejmując urząd [nazwa urzędy], uroczyście przysięgam, że w sprawowaniu obowiązków dochowam wierności Księstwu Sarmacji, a dobro wspólne Księstwa Sarmacji i Marchii Teutońskiej będzie zawsze dla mnie najwyższym nakazem”. Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Art. 11.

Kanclerz:

 1. reprezentuje Radę,
 2. kieruje pracami Rady,
 3. koordynuje i kontroluje pracę Ministrów,
 4. określa i zapewnia wykonanie polityki Rady,
 5. ogłasza zamówienia publiczne,
 6. czuwa nad przestrzeganiem prawa Marchii,
 7. wykonuje kompetencje nie obsadzonych organów ministerialnych,
 8. składa wniosek o udzielenie poszczególnym ministrom, w tym i Kanclerzowi Księstwa Sarmacji, wotum zaufania w Senacie,
 9. składa w imieniu Rady Marchii projekty ustaw,
 10. ma prawo powołać Podkanclerzych,
 11. powołuje ministrów,
 12. powołuje wiceministrów na wniosek ministrów,
 13. odwołuje ministrów i wiceministrów,
 14. powierza wiceministrom kompetencje ministra,
 15. reprezentuje Rade Marchii w senacie Marchii,
 16. określa wynagrodzenie ministrów oraz wiceministrów.

Art. 12.

Podkanclerzy podczas nieobecności Kanclerza sprawuje niektóre obowiązki wynikające z Art. 11. wskazane rozporządzeniem Kanclerza z wykluczeniem punktu 11.

Art. 13.

Minister Kultury i Promocji:

 1. organizuje i prowadzi politykę kulturalną Marchii,
 2. organizuje i prowadzi politykę sportową,
 3. wspiera materialnie i nie materialne inicjatywy mające na celu rozwój kultury i sztuki w Marchii,
 4. organizuje obchody świąt teutońskich i innych uroczystości,
 5. zajmuje się dziedzictwem narodowym Marchii Teutońskiej
 6. zajmuje się promocją Marchii Teutońskiej w Księstwie Sarmacji.

Art. 14.

Minister Administracji i Finansów:

 1. sprawuje nadzór nad finansami publicznymi,
 2. podaje do publicznej wiadomości informacje o stanie finansów publicznych przynajmniej raz na miesiąc,
 3. reprezentuje Marchię w sprawach, w których stronami są przedsiębiorstwa należące do Marchii,
 4. określa ceny dóbr należących do Marchii,
 5. kieruje bezpośrednio lub pośrednio przedsiębiorstwami należącymi do Marchii,
 6. reprezentuje Skarb Marchii, w szczególności w sprawach akcji i udziałów w podmiotach gospodarczych i osobach prawnych,
 7. zarządza Skarbem Marchii,
 8. wypłaca pensje osobom sprawującym funkcje publiczne,
 9. sprawuje nadzór i obsługę informatyczną nad stronami ministerstw i innych podmiotów należących do Marchii.

Art. 15.

Minister Spraw Wewnętrznych:

 1. sprawuje nadzór nad Gwardią Teutońską, jako Marszałek Gwardii Teutońskiej tj:
  1. proponuje Namiestnikowi nadawanie stopni,
  2. razem z Kanclerzem ogł
  3. asza zamówienia publiczne na potrzeby Gwardii,
  4. proponuje Namiestnikowi liczebność Gwardii,
  5. zarządza budżetem Gwardii,
  6. sprawuje bezpośrednie zwierzchnictwo nad terenami należącymi do Gwardii,
  7. administruje mieniem należącym do Gwardii,
  8. nadaje ordery i odznaczenia Jemu zastrzeżone.
 2. zajmuje się bezpieczeństwem i czuwa nad integralnością Teutonii w ramach Księstwa,
 3. koordynuje i wspiera rozwój miejscowości,
 4. udziela wsparcia nowym mieszkańcom Marchii w zakresie informacji o podstawach funkcjonowania Marchii,
 5. pełni funkcję rzecznika Rady,
 6. może wystąpić z wnioskiem do Namiestnika o przyznanie darmowej działki znajdującej się na terytorium Marchii Teutońskiej mieszkańcowi, który:
  1. jest obywatelem sarmackim i teutońskim,
  2. podjął prace dorywczą bądź stałą, która przyczynia się do rozwoju Marchii Teutońskiej,
  3. mieszka na terenie Teutonii nie dłużej, niż 60 dni.

Art. 16.

 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. Wszelkich zmian w niniejszej ustawie może dokonywać jedynie Namiestnik za uprzednią zgodą Senatu Marchii Teutońskiej.
 2. Z chwilą uchwalenia traci moc Ustawa Senatu Marchii Teutońskiej nr 5/2007 o Radzie Marchii z dnia 28 lutego 2007 roku.

(—) Mateusz bar. Karczewski
Namiestnik Pro Tempore Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny