Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoUstawy i dekrety z mocą ustawy, poz. 2904 [X]

Grodzisk, dnia 15 sierpnia 2008 r.

Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 491

o zmianie niektórych aktów normatywnych (uchylony)

Na czas wydania niniejszego dekretu z mocą ustawy zawieszam moc obowiązywania Postanowienia Księcia w sprawie powołania Regenta z dnia 5 sierpnia 2008 r.

Art. 1. [Zmiana Dekretu z mocą ustawy o cudzoziemcach]

Występujące w art. 2 ust. 3 i art. 3 ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 306 o cudzoziemcach z dnia 28 czerwca 2006 r., w odpowiednich przypadkach, słowa „Kanclerz lub właściwy minister” zastępuje się występującym, w odpowiednich przypadkach, słowem „Książę”.

Art. 2. [Zmiana Dekretu z mocą ustawy o ochronie porządku publicznego]

  1. Art. 2 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 479 o ochronie porządku publicznego z dnia 2 maja 2008 r. („Strażą kieruje Komendant, powoływany i odwoływany przez właściwego ministra”) otrzymuje brzmienie „Strażą kieruje Komendant, powoływany i odwoływany przez Księcia”.
  2. Art. 2 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 479 o ochronie porządku publicznego z dnia 2 maja 2008 r. („Właściwy minister jest przełożonym służbowym Komendanta oraz sprawuje nadzór nad działalnością straży. Przysługują mu uprawnienia strażnika”) otrzymuje brzmienie „Książę jest przełożonym służbowym Komendanta oraz sprawuje nadzór nad działalnością straży”.

Art. 3. [Zmiana Kodeksu Karnego]

Art. 73 Ustawy Sejmu nr 45 — Kodeks Karny z dnia 6 marca 2007 r. („Kto dopuszcza się napaści na Księcia Sarmacji podlega karze aresztu albo karze więzienia”) otrzymuje brzmienie „Kto pomawia albo dopuszcza się napaści na Księcia Sarmacji lub jego małżonkę podlega karze aresztu albo karze więzienia”.

Art. 4. [Przepisy końcowe]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia, za wyjątkiem art. 3, który wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

(—) Michał diuk Ł.,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny