Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoUstawy i dekrety z mocą ustawy, poz. 2929 [X]

Grodzisk, dnia 29 sierpnia 2008 r.

Ustawa Sejmu nr 77

o zmianie Ustawy o ochronie przestrzeni prywatnej oraz Dekretu z mocą ustawy o ochronie porządku publicznego (uchylony)

Art. 1.

Występujące w treści Ustawy Sejmu nr 59 o ochronie przestrzeni prywatnej z dnia 1 grudnia 2007 r., w odpowiednich przypadkach, słowo „sąd” zastępuje się występującymi, w odpowiednich przypadkach, słowami „Książę lub sąd”.

Art. 2.

W art. 8 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 479 o ochronie porządku publicznego z dnia 2 maja 2008 r. dodaje się ust. 6 w brzmieniu „W postępowaniu mandatowym można nałożyć karę za przestępstwo lub wykroczenie ścigane z oskarżenia prywatnego na wniosek osoby pokrzywdzonej”.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel hrabia Chojnacki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny