Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoUstawy i dekrety z mocą ustawy, poz. 2980 [X]

Grodzisk, dnia 23 września 2008 r.

Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 496

o uproszczonej formie aktów urzędowych (uchylony)

Art. 1.

Akt urzędowy organu władzy publicznej niebędący aktem normatywnym, zwany dalej „aktem”, powinien zawierać przynajmniej:

  1. oznaczenie organu władzy publicznej,
  2. tytuł,
  3. datę wydania,
  4. rozstrzygnięcie,
  5. podpis osoby uprawnionej.

Art. 2.

Akt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia, jeżeli sam nie oznacza innej daty wejścia w życie lub jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Art. 3.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

(—) Michał diuk Ł.,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny