Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 3014 [X]

Grodzisk, dnia 2 października 2008 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 500

o przekazaniu władzy książęcej (uchylony)

Art. 1.

Tron Księstwa Sarmacji oraz suwerenną władzę w Królestwie Baridasu, Rzeczypospolitej Sclavińskiej i Księstwie Trizondalu obejmuje, z chwilą koronacji, Prześwietny Daniel hr. Chojnacki jako Jego Książęca Mość Daniel Łukasz.

Art. 2.

Składa się z funkcji Marszałka Izby Senatorskiej, Kanclerza, podkanclerzych, ministrów, Prezesa Państwowej Administracji Systemów Informatycznych, Hetmana Wielkiego, komendanta Gwardii Narodowej, wszystkich członków Dworu Książęcego, Wojewodę Koronnego, namiestników pro tempore, szefa Służby Racji Stanu, Strażnika Kluczy i zastępców Strażnika Kluczy, Prezesa, wiceprezesów i sędziów Trybunału Honorowego oraz starostów.

Art. 3.

Niezwłocznie po akcie koronacji Książę potwierdza moc obowiązującą:

 1. Art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 173 o Inkorporacji Teutonii z dnia 30 sierpnia 2004 r.
 2. Dekretu Księcia Sarmacji nr 180 — Przywileju Gellońskiego z dnia 19 października 2004 r.,
 3. Dekretu Księcia Sarmacji nr 420 — Przywileju Sclavińskiego z dnia 13 września 2007 r.

Art. 4.

 1. Arystokracja i szlachta odnawiają przed Księciem złożone przysięgi szlacheckie i arystokratyczne, w miejscu określonym Dekretem o tytułach arystokratycznych i szlacheckich. Odmowa lub faktyczne niezłożenie przysięgi w terminie trzydziestu dni od dnia koronacji pociągają za sobą utratę tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego, chyba, że nieobecność członka arystokracji lub szlachty została należycie usprawiedliwiona.
 2. Usypia się tytuł arystokratyczny lub szlachecki osoby, która nie odnowiła przed Księciem przysięgi arystokratycznej lub szlacheckiej.

Art. 5.

Ustanawia się pamiątkowy Medal Koronacyjny, otrzymywany z mocy prawa przez obywateli sarmackich, którzy w dniu koronacji zamieszkiwali w Księstwie Sarmacji od co najmniej roku, posiadali tytuł arystokratyczny lub szlachecki albo zostali odznaczeni orderem lub odznaczeniem państwowym:

Art. 6.

Herb Jego Książęcej Mości Daniela Łukasza umieszcza się na płaszczu gronostajowym zwieńczonym mitrą książęcą. W tarczy sercowej herbu Terytorium Koronnego umieszcza się herb mały Jego Książęcej Mości Daniela Łukasza.

Art. 7.

W Dekrecie Księcia Sarmacji nr 490 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 11 sierpnia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Dodaje się art. 1a o tytule „Książę”, w brzmieniu:
  1. Książę, jako zwierzchnik Rządu, powołuje i odwołuje Kanclerza, podkanclerzych, ministrów i Prezesa Państwowej Administracji Systemów Informatycznych.
  2. Książę może uchylać akty urzędowe członków Rządu.
 2. Skreśla się art. 10 pkt 1 ppkt 4 („z upoważnienia Księcia oraz za zgodą Izb Sejmu ustanawia i znosi prowincje (Ustawa Konstytucyjna o krajach Korony i samorządach z dnia 23 marca 2008 r.)”),
 3. Skreśla się art. 10 pkt 3 ppkt 1 („z upoważnienia Księcia powołuje i odwołuje podkanclerzych i ministrów”),
 4. Skreśla się art. 10 pkt 3 ppkt 3 („powołuje na kadencję czteromiesięczną, i odwołuje przed końcem kadencji za zgodą Izby Senatorskiej Prezesa Państwowej Administracji Systemów Informatycznych”),
 5. Skreśla się art. 10 pkt 3 ppkt 4 („powołuje i odwołuje Wojewodę Koronnego (Dekret Księcia Sarmacji o Wojewodzie Koronnym z dnia 1 czerwca 2007 r.)”),
 6. Skreśla się art. 10 pkt 3 ppkt 5 („za zgodą Księcia, powołuje po zasięgnięciu opinii Szefa Służby Racji Stanu oraz Prezesa Państwowej Administracji Systemów Informatycznych, i odwołuje Strażnika Kluczy (Dekret Księcia Sarmacji nr 448 o Strażniku Kluczy)”),
 7. Skreśla się art. 10 pkt 3 ppkt 6 („za zgodą Księcia, na wniosek Strażnika Kluczy lub z własnej inicjatywy, może powoływać i odwoływać zastępców Strażnika Kluczy (Dekret Księcia Sarmacji nr 448 o Strażniku Kluczy)”),
 8. Skreśla się art. 10 pkt 3 ppkt 7 („z upoważnienia Księcia powołuje i odwołuje namiestników pro tempore prowincji (Ustawa Konstytucyjna o krajach Korony i samorządach z dnia 23 marca 2008 r.)”),
 9. W art. 12 pkt 1 dodaje się ppkt 6 w brzmieniu „określa, w drodze rozporządzenia, kwotę środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztu świadczeń zdrowotnych oraz pokrywany przez Koronę maksymalny koszt świadczeń zdrowotnych (Ustawa Sejmu nr 53 o gwarantowanych świadczeniach zdrowotnych z dnia 12 maja 2007 r.)”,
 10. Art. 13 pkt 5 ppkt 7 („reprezentuje Koronę w sprawach majątkowych, wnosi powództwa w sprawach cywilnych”) otrzymuje brzmienie „reprezentuje Koronę przed sądami w sprawach cywilnych, wnosi powództwa w sprawach cywilnych”,
 11. Skreśla się art. 15 pkt 3 („w drodze postanowienia, z upoważnienia Księcia powołuje, za zgodą Izby Senatorskiej, i odwołuje szefów sarmackich misji dyplomatycznych”),
 12. W art. 15 pkt 5 dodaje się pkt 7 w brzmieniu („za zgodą Izby Senatorskiej przedkłada Księciu kandydatów na funkcje szefów sarmackich misji dyplomatycznych”).

Art. 8.

Art. 1 Dekretu Księcia Sarmacji o Wojewodzie Koronnym z dnia 1 czerwca 2007 r. („Wojewodę Koronnego powołuje i odwołuje Kanclerz”) otrzymuje brzmienie „Wojewodę Koronnego powołuje i odwołuje Książę”.

Art. 9.

W Dekrecie Księcia Sarmacji nr 448 o Strażniku Kluczy z dnia 2 grudnia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 3 ust. 1 („Strażnika Kluczy, za zgodą Księcia, powołuje, po zasięgnięciu opinii Szefa Służby Racji Stanu oraz Prezesa Państwowej Administracji Systemów Informatycznych, i odwołuje Kanclerz”) otrzymuje brzmienie „Strażnika Kluczy powołuje i odwołuje Książę”,
 2. Skreśla się art. 3 ust. 3 („Strażnikowi Kluczy przysługuje wynagrodzenie według rangi A–3”),
 3. Art. 3 ust. 4 („Kanclerz, za zgodą Księcia, na wniosek Strażnika Kluczy lub z własnej inicjatywy, może powoływać i odwoływać zastępców Strażnika Kluczy, którzy wykonują zadania Strażnika Kluczy określone zarządzeniem Strażnika Kluczy; przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio”) otrzymuje brzmienie „Strażnik Kluczy, za zgodą Księcia, może powoływać i odwoływać zastępców, którzy wykonują zadania Strażnika Kluczy w zakresie ustalonym przez Strażnika Kluczy; przepisy ust. 2 i 5 stosuje się odpowiednio”.

Art. 10.

W art. 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 48 o tytułach arystokratycznych i szlacheckich z dnia 13 listopada 2002 r. dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Publiczną przysięgę, o której mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem Urzędu Heroldii — http://www.heroldia.sarmacja.org/”.

Art. 11.

Traci moc Dekret Księcia Sarmacji nr 393 o kontrasygnacie z dnia 11 czerwca 2007 r.

Art. 12.

Dekret wchodzi w życie z chwilą koronacji, za wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

(—) Michał diuk Ł.,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny