Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 303 [X]

Grodzisk, dnia 26 października 2003 r.

Statut

wsi Czekany (uchylony)

Artykuł 1.

Wieś Czekany działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

Artykuł 2.

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Wsi – należy przez to rozumieć Wieś Czekany,
 2. Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut Wsi Czekany,
 3. Dziedzicu – należy przez to rozumieć Dziedzica Wsi Czekany,
 4. Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Wsi Czekany.

Artykuł 3.

 1. Terytorium Wsi stanowi teren oznaczony symbolem D0041.
 2. Tereny Wsi oznaczone są symbolami C----.

Artykuł 4.

 1. Herb, flagę, hejnał oraz inne znaki Wsi określi Sołtys.
 2. 17 września w dniu Patrona, Świętego Roberta Bellarmina, obchodzone jest święto Wsi.

Artykuł 5.

 1. Zespół przestrzenny Wsi wraz z otoczeniem posiada wysokie wartości zabytkowe, krajobrazowe, estetyczne oraz wynikające stąd walory turystyczne uznane za dobro posiadające wysoką rangę w ramach dziedzictwa kultury.
 2. W celu zachowania wartości zespołu przestrzennego Wsi mogą zostać wprowadzone pozwolenia na budowę i pozwolenia na prowadzenie określonej działalności gospodarczej. Od decyzji o odmowie wydania pozwolenia przysługuje odwołanie do sądu.

Artykuł 6.

Wieś może ustanawiać prawa w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne prawem Księstwa Sarmacji, prawem prowincji oraz Statutem. O zgodności rozstrzyga Sąd Najwyższy.

Artykuł 7.

Sołtys jest organem stanowiącym i wykonawczym Wsi. Sołtys może przekazać swoje kompetencje urzędnikom, działającym z jego upoważnienia.

Artykuł 8.

Wynagrodzenie Sołtysa określa Dziedzic.

Artykuł 9.

 1. Postanowienia Sołtysa ogłasza się poprzez publikację na stronach internetowych Wsi.
 2. Postanowienia Sołtysa wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, chyba że przewidują późniejszy termin wejścia w życie.
 3. W formie obwieszczeń Sołtys ogłasza, stosownie do potrzeb, teksty jednolite postanowień oraz prostuje ewentualne błędy pisarskie i językowe powstałe przy ogłaszaniu postanowień.

Artykuł 10.

Sołtys prowadzi na stronach internetowych Wsi zbiór przepisów dostępny do powszechnego wglądu.

Artykuł 11.

Sołtys jest powoływany i odwoływany przez Dziedzica.

Artykuł 12.

Organy Wsi funkcjonują jawnie.

Artykuł 13.

30% procent wpływów Wsi przekazywanych jest Skarbowi Państwa Księstwa Sarmacji ostatniego dnia każdego miesiąca, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Artykuł 14.

Zmiana Statutu następuje w drodze dekretu Księcia wydanego na wniosek Dziedzica.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny