Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 3043 [X]

Grodzisk, dnia 9 października 2008 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 10/2008

o Rankingu Miejscowości (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 1 ppkt 7 Dekretu Księcia Sarmacji nr 490 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 11 sierpnia 2008 r. zarządzam, co następuje:

Art. 1. [Cel rozporządzenia]

Celem rozporządzenia jest określenie kryteriów oraz punktacji w Rankingu Miejscowości, zwanym dalej Rankingiem.

Art. 2. [Definicje]

 1. Ministrem jest minister właściwy do spraw samorządu terytorialnego.
 2. Trwały mieszkaniec miejscowości to osoba zamieszkująca daną miejscowość od co najmniej 2 miesięcy, która w ciągu ostatniego miesiąca potwierdziła swoją obecność w systemie informatycznym Ksiestwa Sarmacji.

Art. 3. [Zawartość rankingu]

Ranking zawiera:

 1. wykaz miejscowości wraz z ich łączną punktacją, uporządkowany w kolejności malejącej według liczby uzyskanych punktów
 2. wykaz miejscowości kwalifikowanych wraz z ich łączną punktacją, uporządkowany w kolejności malejącej według liczby uzyskanych punktów,
 3. odsyłacz do zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentu zawierającego szczegółową punktację miejscowości.

Art. 4. [Punkty rankingowe]

Liczba punktów rankingowych, przyznawanych każdej miejscowości obliczana jest zgodnie z poniższymi regułami:

 1. Bazowa liczba punktów jest sumą:
  1. liczby obywateli zamieszkujących daną miejscowość biorących udział w ostatnich wyborach parlamentarnych;
  2. liczby obywateli zamieszkujących daną miejscowość biorących udział w ostatniej minisondzie Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej pomnożonej przez 2;
  3. liczby trwałych mieszkańców miejscowości;
  4. liczby szlachciców i arystokratów zamieszkujących miejscowość;
  5. liczby obywateli zamieszkujących miejscowość, pomnożonej przez 0.5.
 2. Bazowa liczba punktów jest powiększana o punkty premii - o ile na stronie internetowej miejscowości znajdują się punktowane elementy:
  1. 5 punktów - za mapę położenia miejscowości w Sarmacji;
  2. 5 punktów- za flagę miejscowości;
  3. 4 punkty - za heraldyczny opis herbu;
  4. 4 punkty - za wyjaśnienie symboliki flagi miejscowości;
  5. 6 punktów - za umieszczenie biogramu co najmniej 2 znanych Sarmatów zamieszkujących miejscowość;
  6. 5 punktów - za opis położenia i geografii miejscowości, zawierający więcej niż 5 zdań;
  7. 3 punkty – za każdy opis, wraz ze zdjęciem lub ilustracją, zabytku widniejącego w Sarmackiej Antologii Zabytków; opis powyżej 6 zdań; maksymalnie 30 punktów;
  8. 15 punktów - za krótki opis miejscowości, zawierający więcej niż 10 zdań;
  9. 5 punktów - za miejsce spotkań publicznych miejscowości, pod warunkiem, że ostatnia w nim aktywność miała miejsce nie więcej niż 1 tydzień wstecz, a link do niego jest umieszczony w wyraźnym miejscu na stronie głównej miejscowości;
  10. (skreślony)
  11. 7 punktów - za historię internetową miejscowości, zawierającą powyżej 15 zdań;
  12. 7 punktów - za historię przedinternetową miejscowości, zawierającą powyżej 15 zdań;
  13. od 5 do 20 punktów - za mapę miejscowości;
  14. od 4 do 12 punktów - za rubrykę z informacjami o bieżących wydarzeniach w miejscowości, pod warunkiem, że ostatnio opublikowana informacja opatrzona jest datą nie starszą niż 2 tygodnie wstecz (4 punkty za informacje przeciętne, 8 punktów za informacje obszerne i dobre jakościowo, 12 punktów za informacje obszerne, dobre jakościowo i z opcjami dodatkowymi, takimi jak komentowanie, ocenianie itp.);
  15. (skreślony)
  16. 15 punktów za integrację rubryki z informacjami z agregatorem prasy na stronie głównej Księstwa Sarmacji;
  17. od 1 do 5 punktów - za każdy inny tematyczny dział strony miejscowości (turystyka, kultura, gospodarka itd.), maksymalnie 15 punktów;
  18. od 0 do 30 punktów za estetykę i czytelność strony (w tym: wygląd i estetyka strony 0-20 punktów, czytelność 0-10 punktów).

 3. (Art. 4 ust. 2 pkt 10, 15 skreślony, a pkt 9, 14 brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych nr 11/2008 o zmianie Rozporządzenia o Rankingu Miejscowości z dnia 12 października 2008 r.)

 4. Liczba punktów przyznanych zgodnie z regułami w ust. 1 i 2 pomniejsza się o:
  1. 5 punktów - jeżeli na stronie internetowej miejscowości nie ma herbu miejscowości;
  2. 25 punktów - jeżeli na stronie internetowej miejscowości nie ma lub są błędne informacje o organach władzy w miejscowości oraz osobach piastujących funkcje publiczne w miejscowości;
  3. 15 punktów - jeżeli na stronie internetowej miejscowości nie ma wykazu lub dsyłacza do wykazu parceli leżących na terenie miejscowości;
  4. 15 punktów - jeżeli na stronie internetowej miejscowości nie ma wykazu ani odsyłacza do aktów prawnych miejscowości opublikowanych w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji;
  5. 15 punktów - jeżeli na stronie internetowej miejscowości nie ma wykazu lub odsyłacza do wykazu mieszkańców zamieszkałych w miejscowości;
  6. 15 punktów - jeżeli na stronie internetowej miejscowości nie ma formularza umożliwiającego zakup parceli w miejscowości;
  7. 15 punktów - jeżeli na stronie internetowej miejscowości nie ma formularza umożliwiającego przeprowadzkę do miejscowości;
  8. 15 punktów - jeżeli na stronie internetowej miejscowości nie ma odsyłacza do strony domeny, na obszarze której znajduje się miejscowość;
  9. 15 punktów - jeżeli na stronie internetowej miejscowości nie ma będącego herbem Księstwa Sarmacji wyraźnego odsyłacza do stron internetowych Księstwa Sarmacji (www.sarmacja.org);
  10. 15 punktów - jeżeli na stronie nie ma żadnego elementu, który wskazywałby na to, iż była aktualizowana w przeciągu ostatnich 10 dni;
  11. (skreślony).

 5. (Art. 4 ust. 3 pkt 11 skreślony Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych nr 11/2008 o zmianie Rozporządzenia o Rankingu Miejscowości z dnia 12 października 2008 r.)

 6. Oceny estetyki i czytelności stron internetowych miejscowości, o której mowa w ust. 2 pkt 18 dokonuje społeczna komisja, powoływana doraźnie przez Ministra.
 7. Ustępy 2 i 3 nie mają zastosowania, jeżeli miejscowość nie posiada strony internetowej lub jej strona jest pusta, bądź nie zawiera żadnych informacji poza nazwą miejscowości. Wówczas bazowa liczba punktów jest pomniejszana o 200.

(Art. 4 ust. 5 dodany Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych nr 11/2008 o zmianie Rozporządzenia o Rankingu Miejscowości z dnia 12 października 2008 r.)

Art. 5. [Obowiązki Ministra]

Minister ma obowiązek:

 1. opublikowania Rankingu Miejscowości w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji;
 2. wprowadzenia wyników Rankingu Miejscowości do systemu informatycznego Księstwa Sarmacji.

Art. 6. [Postanowienia końcowe]

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Rozporządzenia traci moc Rozporządzenie Ministra Samorządu Terytorialnego nr 6/2008.
  1. (—) Jakub Bakonyi,
   Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny