Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 3053 [X]

, dnia 13 października 2008 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 38/2008

o Radzie Marchii (uchylony)

Artykuł. 1. [Wstęp]

Dekret – zgodnie z art. 15, ust. 5 Statutu Marchii Teutońskiej, z dnia 7 maja 2005 r. – normuje organizację i zakres kompetencji Rady Marchii, a także tryb powoływania i odwoływania jej członków oraz stawki ich wynagrodzeń.

Artykuł 2. [Skład Rady Marchii]

W skład Rady Marchii wchodzą:

 1. Kanclerz,
 2. Minister Kultury i Promocji,
 3. Minister Skarbu i Finansów,
 4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Artykuł 3. [Prezentacja składu Rady Marchii]

 1. Kanclerz ma obowiązek przedłożyć Senatowi Marchii Teutońskiej skład Rady Marchii, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty jego desygnacji.
 2. W przypadku zaistnienia wyższej konieczności, Senat Marchii Teutońskiej ma prawo do przedłużenia w drodze uchwały terminu określonego ust. 1, jednak nie więcej niż o pięć dni.
 3. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, Kanclerz zostaje złożony z urzędu.
 4. W przypadku złożenia kanclerza z urzędu na podstawie ust. 3, urzędowanie.

Artykuł 4. [Desygnacja Kanclerza]

 1. Kanclerz jest desygnowany przez Namiestnika Marchii Teutońskiej, najpóźniej tydzień po zakończeniu urzędowania poprzedniego Kanclerza lub dwa tygodnie po rozpoczęciu kadencji Senatu.
 2. Namiestnik Marchii Teutońskiej ma prawo do rezygnacji z desygnacji Kanclerza.
 3. W przypadku skorzystania z prawa określonego w ust 2, lub po upływie terminu o którym mowa w ust. 1, desygnacji Kanclerza dokonuje Senat Marchii Teutońskiej zwykłą większością głosów.

Artykuł 5. [Obowiązki Kanclerza]

Kanclerz:

 1. reprezentuje Radę Marchii,
 2. kieruje pracami Rady Marchii,
 3. koordynuje i kontroluje pracę Ministrów,
 4. określa politykę Rady Marchii oraz zapewnia jej wykonanie,
 5. ogłasza zamówienia publiczne i przetargi,
 6. czuwa nad przestrzeganiem prawa Marchii Teutońskiej,
 7. przejmuje kompetencje opróżnionych urzędów Ministerialnych, do czasu powołania nowych Ministrów,
 8. występuje z inicjatywą ustawodawczą w imieniu Rady Marchii Teutońskiej,
 9. w drodze postanowienia:
  1. powołuje i odwołuje Wicekanclerza,
  2. powołuje i odwołuje Ministrów,
  3. powołuje i odwołuje Wiceministrów, na wniosek właściwego Ministra,
  4. powołuje i odwołuje Urzędników sekretariatów pomocniczych,
  5. przyznaje premie Ministrom oraz Urzędnikom sekretariatów pomocniczych.
 10. w drodze rozporządzenia:
  1. tworzy i znosi sekretariaty pomocnicze Rady Marchii,
  2. określa tryb funkcjonowania oraz kompetencje sekretariatów pomocniczych Rady Marchii,
  3. określa wynagrodzenia urzędników sekretariatów pomocniczych.

Artykuł 6. [Wicekanclerz]

 1. Wicekanclerz wykonuje kompetencje określone odrębnym postanowieniem Kanclerza,
 2. W przypadku przedłużającej się nieobecności Kanclerza, Wicekanclerz przejmuje kompetencje określone w Art. 5, do chwili zakończenia nieobecności Kanclerza,
 3. Ustęp 2 nie ma zastosowania jeżeli:
  1. nieobecność Kanclerza jest krótsza niż 10 dni,
  2. nieobecność Kanclerza poprzedzona była stosownymi zarządzeniami określającymi postępowanie na wypadek jego nieobecności,

Artykuł 7. [Kompetencje Ministra Kultury i Promocji]

Minister Kultury i Promocji:
1.	prowadzi wewnętrzne i zewnętrzne działania promocyjne Marchii Teutońskiej,
2.	inicjuje i prowadzi wydarzenia kulturalne i sportowe,
3.	organizuje wsparcie finansowe dla inicjatyw kulturowych i sportowych w Marchii Teutońskiej,
4.	organizuje obchody świąt państwowych oraz pozostałych wydarzeń publicznych w Marchii Teutońskiej,
5.	nawiązuje i prowadzi współpracę kulturową i sportową z innymi podmiotami,
6.	dba o poszanowanie i kultywowanie Teutońskich tradycji i obyczajów,
7.	prowadzi rejestr i klasyfikację zabytków oraz przedmiotów dziedzictwa kulturowego Marchii Teutońskiej,
8.	sprawuje nadzór nad Teutońskim Instytutem Historycznym,
9.	koordynuje i wspiera aktywizację mieszkańców Marchii Teutońskiej.

Artykuł 8. [Kompetencje Ministra Skarbu i Finansów]

Minister Skarbu i Finansów:
1.	sprawuje nadzór nad finansami publicznymi,
2.	sporządza raport o stanie finansów publicznych Marchii Teutońskiej,
3.	publikuje raport dotyczący stanu finansów publicznych, nie rzadziej niż raz na 7 dni.
4.	reprezentuje Radę Marchii Teutońskiej w kontaktach z przedsiębiorstwami,
5.	prowadzi taryfikator cen dóbr należących do Marchii Teutońskiej,
6.	kieruje przedsiębiorstwami należącymi do Marchii Teutońskiej,
7.	zarządza Skarbem Marchii Teutońskiej,
8.	prowadzi wypłaty wynagrodzeń dla funkcjonariuszy publicznych Marchii Teutońskiej.

Artykuł 9. [Kompetencje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji]

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
1.	nadzoruje i zarządza Gwardią Teutońską, w stopniu Komendanta, tj.:
	a.	przedkłada Namiestnikowi strukturę i hierarchię Gwardii,
	b.	zarządza majątkiem Gwardii,
	c.	ustala budżet Gwardii,
	d.	ogłasza zamówienia publiczne na potrzeby Gwardii, 
	e.	przedkłada Kanclerzowi raport dotyczący stanu i działalności Gwardii,
	f.	nadaje ordery i odznaczenia Jemu zastrzeżone.
2.	dba o bezpieczeństwo i integralność Marchii Teutońskiej,
3.	koordynuje i wspiera rozwój miejscowości,
4.	sporządza raport dotyczący stanu i działalności miejscowości,
5.	publikuje raport dotyczący stanu i działalności miejscowości, jednak nie rzadziej niż raz na 7 dni,
6.	zapewnia obsługę witrynom internetowym Marchii Teutońskiej.

Artykuł 10. [Przysięga członków Rady Marchii]

 1. Członkowie Rady Marchii obejmując urząd składają przysięgę według roty: „Obejmując urząd [określenie urzędu], uroczyście przysięgam, że w sprawowaniu obowiązków dochowam wierności Księstwu Sarmacji i Marchii Teutońskiej, a dobro wspólne Marchii Teutońskiej i całego Księstwa będzie dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
 2. Objęcie urzędu przez członka Rady Marchii jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi na Forum lub Liście Dyskusyjnej Marchii Teutońskiej.
 3. Nie złożenie przysięgi w ciągu 5 dni od dnia desygnacji lub powołania przez Członka Rady Marchii jest równoznaczne z rezygnacją z urzędu.

Artykuł 11. [Akty prawne Rady Marchii]

 1. Celem skutecznego wykonywania swych kompetencji Członkowie Rady Marchii mogą wydawać rozporządzenia, zarządzenia i postanowienia, mocą niniejszego dekretu.
 2. Akty prawne Ministrów wydane z upoważnienia niniejszego dekretu mogą zostać uchylone przez Kanclerza bądź Senat Marchii Teutońskiej,
 3. Akty prawne Kanclerza wydane z upoważnienia niniejszego dekretu może uchylić Senat Marchii Teutońskiej,
 4. Uchylenie aktu prawnego Członka Rady Marchii przez Senat następuje w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 3/4 członków Senatu.

Artykuł 12. [Odwoływanie Członków Rady]

 1. Senat Marchii Teutońskiej w drodze uchwały podjętej większością bezwzględną może wezwać członka Rady Marchii do ustąpienia z urzędu.
 2. Namiestnik może odwołać Członka Rady Marchii jeżeli ten spełnił co najmniej dwa z poniższych warunków:
  1. nie potwierdzał swojej obecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji przez co najmniej 3 tygodnie,
  2. nie wypowiadał się w żadnych miejscach publicznych Marchii przez co najmniej 3 tygodnie,
  3. nie wypełniał żadnych obowiązków wynikających z niniejszego dekretu przez co najmniej 3 tygodnie,
  4. został wezwany przez Senat do ustąpienia z urzędu.

Artykuł 13. [Wynagrodzenia]

 1. Stawki wynagrodzeń dla poszczególnych członków Rady Marchii wynoszą:
  1. Kanclerz: 50 libertów,
  2. Ministrowie: 40 libertów,
  3. Wiceministrowie: 30 libertów.
 2. Stawki wynagrodzeń dla urzędników sekretariatów pomocniczych określa odrębne rozporządzenie Kanclerza.
 3. W przypadku wzorowego wypełniania obowiązków służbowych Kanclerz może przyznać Ministrowi bądź Urzędnikowi premię.
 4. Premie o których mowa w Art. 12, ust. 3, niniejszego dekretu nie mogą przekraczać kwoty łącznej 100 libertów.

Artykuł 14. [Przepisy końcowe]

 1. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Tracą moc wszystkie wydane przed ogłoszeniem niniejszego Dekretu akty normatywne Marchii Teutońskiej, normujące sprawy o których mowa w art. 1.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny