Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 3056 [X]

Grodzisk, dnia 13 października 2008 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 502

o orderach i odznaczeniach (uchylony)

MY, DANIEL ŁUKASZ,
z Bożej łaski książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Sclavinii, Teutonii, Trizondalu, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża, wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. Z okazji Naszego święta stanowimy medale, które nadawane będą Naszym Poddanym za zasługi dla Nas i Naszego Kraju.

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. [Nadawanie orderów i odznaczeń]

 1. Ordery i odznaczenia cywilne nadaje Książę. Książę nadaje ordery i odznaczenia cywilne z własnej inicjatywy oraz na wniosek właściwego starosty, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 2. Odznaczenia wojskowe nadaje w imieniu Księcia, z własnej inicjatywy oraz na wniosek wyższych dowódców Książęcych Sił Zbrojnych, Hetman Wielki.

Art. 2. [Ograniczenia w nadawaniu orderów i odznaczeń]

Ordery i odznaczenia nadaje się mieszkańcom Księstwa Sarmacji. Ordery i odznaczenia mogą być nadawane również cudzoziemcom za zasługi położone dla Księstwa Sarmacji, a także stosownie do zwyczajów międzynarodowych.

Rozdział II
ORDERY

Art. 3. [Order Świętego Piotra]

 1. Ustanowiony w drugą rocznicę istnienia Księstwa Sarmacji Order Świętego Piotra jest najwyższym orderem Księstwa Sarmacji.
 2. Order Świętego Piotra nadawany jest za znamienite zasługi zarówno cywilne, jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Księstwa Sarmacji. Order Świętego Piotra może być także nadawany za całokształt pracy dla Księstwa Sarmacji.
 3. Order Świętego Piotra dzieli się na pięć klas:
  • klasa I — Krzyż Wielki Orderu Świętego Piotra,
  • klasa II — Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Świętego Piotra,
  • klasa III — Krzyż Komandorski Orderu Świętego Piotra,
  • klasa IV — Krzyż Oficerski Orderu Świętego Piotra,
  • klasa V — Krzyż Kawalerski Orderu Świętego Piotra.
 4. Order Świętego Piotra może być nadany baronowi, wicehrabiemu, hrabiemu, markizowi oraz diukowi Księstwa Sarmacji.

Art. 4. [Order Księcia Unisława]

 1. Order Księcia Unisława jest najwyższym orderem wojskowym Księstwa Sarmacji.
 2. Order Księcia Unisława nadawany jest za znamienite zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych oraz wybitne czyny wojenne połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą. Order Księcia Unisława może być także nadawany za całokształt pracy dla Książęcych Sił Zbrojnych.
 3. Order Księcia Unisława dzieli się na pięć klas:
  • klasa I — Krzyż Wielki Orderu Księcia Unisława,
  • klasa II — Krzyż Komandorski Orderu Księcia Unisława,
  • klasa III — Krzyż Oficerski Orderu Księcia Unisława,
  • klasa IV — Krzyż Kawalerski Orderu Księcia Unisława,
  • klasa V — Krzyż Żołnierski Orderu Księcia Unisława.
 4. Order Księcia Unisława może być nadany żołnierzowi Książęcych Sił Zbrojnych.

(Art. 4 ust. 3 pkt 5 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 537 o zmianie Dekretu o orderach i odznaczeniach z dnia 10 lutego 2009 r.)

Art. 5. [Order Wolności]

 1. Ustanowiony w roku 2002 pod nazwą Orderu Zasługi, Order Wolności jest nagrodą za wybitne zasługi położone dla chwały i rozwoju Księstwa Sarmacji w służbie Koronie i Wspólnocie Sarmackiej.
 2. Order Wolności dzieli się na trzy klasy:
  • klasa I — Krzyż Złoty Orderu Wolności,
  • klasa II — Krzyż Srebrny Orderu Wolności,
  • klasa III — Krzyż Brązowy Orderu Wolności.
 3. Order Wolności jest nadawany osobom, które zasłużyły się Księstwu Sarmacji zwłaszcza poprzez:
  1. wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla Korony działalności państwowej i publicznej,
  2. szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju,
  3. szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki i służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną,
  4. wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Księstwa Sarmacji z innymi państwami i narodami.
 4. Krzyż Złoty Orderu Wolności może być nadany szlachcicowi i arystokracie Księstwa Sarmacji oraz szlachcicowi i arystokracie państwa obcecgo.

Art. 6. [Order Przyjaźni i Współpracy]

Ustanowiony w roku 2002 Order Przyjaźni i Współpracy nadawany jest głowom, szefom rządów, ministrom spraw zagranicznych oraz dyplomatom państw obcych za wybitne zasługi położone dla rozwoju współpracy międzynarodowej.

Art. 7. [Wielki Order Wybitnych]

 1. Ustanowiony dnia szóstego listopada Roku Pańskiego dwa tysiące drugiego Wielki Order Wybitnych, jako prawie najwyższy sarmacki order przyznawany jest powszechnie lubianym, godnym zaufania i uznawanym za autorytety niezrównanym kochankom za wybitną osobowość połączoną z posiadaniem oszałamiającej urody, wyjątkowego intelektu, niebanalnego poczucia humoru, wyszukanego smaku, naturalnego czaru, wrażliwego serca, elokwencji, wszechstronnej wiedzy, celnej riposty, nienagannej kultury osobistej oraz najcenniejszej cechy charakteru, jaką jest skromność.
 2. Wielki Order Wybitnych wydaje Książę z inicjatywy własnej bądź na wniosek zainteresowanej osoby cechującej się przymiotami, o której mowa w ust. 1.

Rozdział III
ODZNACZENIA

Art. 7. [Krzyż Walecznych]

 1. Krzyż Walecznych jest odznaczeniem wojskowym i stanowi nagrodę za czyny męstwa i odwagi wykazane w walce.
 2. Krzyż Walecznych może być nadany tej samej osobie trzykrotnie.
 3. Krzyż Walecznych może być nadany także formacji walczącej lub miejscowości.

Art. 8. [Medal Bene Meritus]

 1. Medal Bene Meritus nadaje się osobom, które od lat, nieprzerwanie służą Księstwu Sarmacji działając na wielu płaszczyznach aktywności, wykazują się nieposzlakowaną opinią i swoją osobą w sposób niezaprzeczalny i dotąd niespotykany ubogaciły dorobek kulturalny i społeczny Księstwa Sarmacji.
 2. Medal Bene Meritus nadaje się tej samej osobie jednokrotnie.

Art. 9. [Medal Gloriosae Memoriae]

 1. Medal Gloriosae Memoriae nadawany jest za zasługi dla życia politycznego i społecznego Księstwa Sarmacji.
 2. Medal Gloriosae Memoriae dzieli się na trzy stopnie:
  • I stopień Złoty Medal Gloriosae Memoriae,
  • I stopień Srebrny Medal Gloriosae Memoriae,
  • III stopień Brązowy Medal Gloriosae Memoriae.
 3. Medal Gloriosae Memoriae nadaje Książę na wniosek Izby Senatorskiej. Medal w imieniu Księcia wręcza Marszałek Izby Senatorskiej.

Art. 10. [Medal Sapere Auso]

 1. Medal Sapere Auso nadaje się twórcom nowych prądów, idei, koncepcji; wybitnym naukowcom i intelektualistom, którzy swoją pracą przesuwają granice poznania opisując nieopisane i odgadując nieodgadnione.
 2. Medal Sapere Auso nadaje się tej samej osobie jednokrotnie.

Art. 11. [Wojskowy Krzyż Zasługi]

 1. Wojskowy Krzyż Zasługi jest odznaczeniem wojskowym i stanowi nagrodę za szczególne zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych.
 2. Wojskowy Krzyż Zasługi dzieli się na dwa stopnie:
  • I stopień — Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami,
  • II stopień — Wojskowy Krzyż Zasługi.

Art. 12. [Medal Ofiarodawców Sarmacji]

 1. Medal Ofiarodawców Sarmacji został ustanowiony w dniu pierwszego marca Roku Pańskiego dwa tysiące ósmego, w uznaniu niezwykłej ofiarności grona trzydziestu osób, które wsparły materialnie Księstwo Sarmacji w trakcie powszechnej zbiórki pieniężnej, umożliwiając dalsze, nieprzerwane funkcjonowanie Księstwa Sarmacji oraz dając poprzez swoje dary dowód swojej gotowości do działania na rzecz dobra wspólnego rzeczypospolitej sarmackiej.
 2. Medal Ofiarodawców Sarmacji jest wyróżnieniem nadawanym tym, którzy wsparli materialnie Księstwo Sarmacji, dając dowód swojej ofiarności i gotowości do działania na rzecz dobra wspólnego rzeczypospolitej sarmackiej.
 3. Medal Ofiarodawców Sarmacji nadaje Książę.
 4. Medal Ofiarodawców Sarmacji może być nadawany wielokrotnie tej samej osobie.

Art. 13. [Krzyż Zasługi]

 1. Ustanowiony w roku 2002 Krzyż Zasługi nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, ofiarną działalność publiczną oraz działalność charytatywną.
 2. Krzyż Zasługi dzieli się na dwa stopnie:
  • I stopień — Krzyż Zasługi z Liliami,
  • II stopień — Krzyż Zasługi.

Art. 14. [Wojskowy Medal Zasługi]

 1. Wojskowy Medal Zasługi jest odznaczeniem wojskowym i stanowi nagrodę za zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych.
 2. Wojskowy Medal Zasługi dzieli się na trzy stopnie:
  • I stopień — Złoty Wojskowy Medal Zasługi,
  • II stopień — Srebrny Wojskowy Medal Zasługi,
  • III stopień — Brązowy Wojskowy Medal Zasługi.

Art. 15. [Medal Zasługi]

 1. Medal Zasługi stanowi nagrodę za zasługi położone dla Księstwa Sarmacji.
 2. Medal Zasługi dzieli się na trzy stopnie:
  • I stopień — Złoty Medal Zasługi,
  • II stopień — Srebrny Medal Zasługi,
  • III stopień — Brązowy Medal Zasługi.

Art. 16. [Medal E pluribus unum]

 1. Medal E pluribus unum stanowi nagrodę dla osób, które w sposób znaczący przyczyniły się do integracji mieszkańców Księstwa Sarmacji i krajów Korony Sarmackiej.
 2. Medal E pluribus unum może być nadany tej samej osobie dwukrotnie.

Art. 17. [Medal Inkorporacji]

 1. Medal Inkorporacji stanowi nagrodę za zasługi położone dla przyłączania nowych ziem do Korony Sarmackiej oraz nowych poddanych Korony.
 2. Medal Inkorporacji nadawany jest fukcjonariuszom publicznym oraz działaczom społecznym.
 3. Medal Inkorporacji może być nadany tej samej osobie dwukrotnie.

Art. 18. [Medal Odrodzenia Sarmacji]

 1. Medal Odrodzenia Sarmacji stanowi nagrodę dla osób, które w sposób znaczący przyczyniły się do przezwyciężania kryzysów politycznych, społecznych i gospodarczych w Księstwie Sarmacji.
 2. Medal Odrodzenia Sarmacji może być nadany tej samej osobie trzykrotnie.

Art. 19. [Medal Prawa i Ładu]

 1. Medal Prawa i Ładu stanowi nagrodę dla osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do wzmocnienia praworządności i ładu publicznego.
 2. Medal Prawa i Ładu nadaje się prokuratorom, sędziom i funkcjonariuszom Służby Racji Stanu.
 3. Medal Prawa i Ładu może być nadany tej samej osobie trzykrotnie.

Rozdział V
NADAWANIE I POZBAWIANIE ORDERÓW I ODZNACZEŃ

Art. 20. [Wręczanie w imieniu Księcia]

Akt wręczenia odznak orderów i odznaczeń, dokonywany w imieniu Księcia, jest poprzedzony wypowiedzeniem formuły "W Imieniu Jego Książęcej Mości, Księcia Sarmacji Daniela Łukasza wręczam ...".

Art. 21. [Pozbawienie orderów i odznaczeń]

 1. Książę może podjąć decyzję o pozbawieniu orderów lub odznaczeń na wniosek organów wymienionych w art. 1 ust. 1 oraz z własnej inicjatywy, w razie stwierdzenia, że:
  1. nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo
  2. odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia.
 2. Decyzja o pozbawieniu może dotyczyć wszystkich lub tylko niektórych orderów i odznaczeń.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 22. [Utrata mocy obowiązujących przepisów]

Tracą moc:

 1. Dekret Księcia Sarmacji nr 197 o orderach i odznaczeniach z dnia 25 grudnia 2004 r.,
 2. Dekret Księcia Sarmacji nr 370 o Medalu Ofiarodawców Sarmacji z dnia 5 marca 2008 r.,
 3. Dekret Księcia Sarmacji nr 335 o Wielkim Orderze Wybitnych z dnia 6 listopada 2007 r.

Art. 23. [Wejście w życie dekretu]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny