Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 3141 [X]

Grodzisk, dnia 31 października 2008 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 508 —

Akt ratyfikacji Traktatu o zmianie Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Księstwa Trizondalu (uchylony)

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 30 października 2008 r. w Książęcym Mieście Grodzisku został sporządzony Traktat o zmianie Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Księstwa Trizondalu, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat o zmianie

Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Księstwa Trizondalu

W dniu 20 października 2008 r. w Książęcym Mieście Grodzisku

Wysokie Układające się Strony

JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ KSIĄŻĘ SARMACJI,
DANIEL ŁUKASZ

w imieniu własnym, Księstwa Sarmacji i Księstwa Trizondalu

na wniosek

JEGO KSIĄŻĘCEJ MOŚCI KSIĘCIA TRIZONDALU,
MARCINA

zawierają następujący traktat:

Do Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Księstwa Trizondalu wprowadza się następujące zmiany:

  1. artykuł drugi ustęp trzeci ("Jego Książęca Mość Książę Sarmacji dziedziczy tytuł Księcia Trizondalu po Jego Książęcej Mości Księciu Trizondalu.") otrzymuje brzmienie: "Jego Książęca Mość Książę Sarmacji określać będzie sukcesora i zasady sukcesji tronu Księstwa Trizondalu.",
  2. artykuł siódmy ustęp pierwszy ("W Ministerstwie Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji oraz innych urzędach odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej Księstwa Sarmacji tworzy się stanowisko Sekretarza Stanu do spraw zagranicznych Księstwa Trizondalu, powoływanego i odwoływanego przez rząd Księstwa Trizondalu.") otrzymuje brzmienie: "W Ministerstwie Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji oraz innych urzędach odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej Księstwa Sarmacji tworzy się stanowisko Sekretarza Stanu do spraw zagranicznych Księstwa Trizondalu, powoływanego i odwoływanego przez rząd Księstwa Trizondalu. Przepisy prawa państwowego Księstwa Trizondalu mogą określać inną nazwę stanowiska Sekretarza Stanu do spraw zagranicznych Księstwa Trizondalu",
  3. artykuł dziesiąty ("Konstytucja Księstwa Sarmacji stanowi najwyższe prawo Księstwa Trizondalu.") otrzymuje brzmienie: "Konstytucja oraz Ustawy Konstytucyjne Księstwa Sarmacji, wraz z późniejszymi zmianami, stanowią najwyższe prawo Księstwa Trizondalu.",
  4. skreśla się artykuł szesnasty ustęp drugi ("Grunty na terytorium Księstwa Trizondalu będą wytyczane i likwidowane przez organ właściwy do spraw infrastruktury informatycznej Księstwa Sarmacji w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku od właściwego organu Księstwa Trizondalu, z poszanowaniem obowiązującej w systemie ewidencji gruntów Księstwa Sarmacji systematyki gruntów."),
  5. skreśla się artykuł osiemnasty ustęp drugi ("Dalsze miejscowości Księstwa Trizondalu będą dodawane i usuwane z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji przez organ właściwy do spraw infrastruktury informatycznej Księstwa Sarmacji w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku od właściwego organu Księstwa Trizondalu."),
  6. skreśla się artykuł dwudziesty siódmy ustęp drugi ("Moc obowiązywania ustaw i dekretów z mocą ustawy Księstwa Sarmacji może być uchylona dla terytorium Księstwa Trizondalu, w części lub całości, przez władze Księstwa Trizondalu w zakresie, w jakim określone kompetencje nie zostały zastrzeżone na mocy niniejszego traktatu do kompetencji władz Księstwa Sarmacji."),
  7. skreśla się artykuł dwudziesty szósty ustęp drugi ("Jego Książęca Mość Książę Sarmacji może uchylić akt władzy publicznej Księstwa Trizondalu w części lub całości, w szczególności w razie stwierdzenia niezgodności aktu normatywnego z prawem państwowym Księstwa Sarmacji lub zasadami integralności Księstwa Sarmacji.").

* * *

Po zaznajomieniu się z powyższym Traktatem, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 31 października 2008 r.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny