Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneKomisje Izb Sejmu, poz. 3180 [X]

Grodzisk, dnia 12 listopada 2008 r.

Zarządzenie Marszałka Izby Senatorskiej

w sprawie powołania Komisji Spraw Zagranicznych

§ 1.

  1. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 3 Uchwały Izby Senatorskiej — Regulaminu Izby Senatorskiej z dnia 24 października 2008 r., za zgodą Izby Senatorskiej wyrażoną w uchwale z dnia 12 listopada 2008 r., powołuję Komisję Spraw Zagranicznych, zwaną dalej „Komisją”.
  2. Celami Komisji są:
    1. inicjowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu polityki zagranicznej Księstwa Sarmacji stanowiących przedmiot prac Izby Senatorskiej,
    2. regularne zaznajamianie się z prowadzoną przez władze państwowe polityką zagraniczną oraz przedkładanie propozycji zmian; z wyłączeniem informacji powszechnie znanych, informacje posiadane przez Komisję Polityki Zagranicznej oraz propozycje zmian mogą być podane do wiadomości publicznej za zgodą Księcia,
    3. wyrażanie opinii w sprawach przekazanych przez Izbę Senatorską lub Marszałka Izby Senatorskiej, w szczególności wniosków o wyrażenie wotum nieufności Ministrowi Spraw Zagranicznych.
  3. W skład Komisji mogą wchodzić wyłącznie senatorowie posiadający dostęp do tajemnicy państwowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj,
Marszałek Izby Senatorskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny