Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 3182 [X]

Grodzisk, dnia 13 listopada 2008 r.

Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 511

o tytułach zawodowych oraz stopniu naukowym i tytule naukowym (uchylony)

(Dekret uchylony Ustawą Sejmu nr 147 o uchyleniu i zmianie niektórych ustaw z dnia 5 marca 2012 r.)

Art. 1. [Objaśnienie wyrażeń dekretowych]

W rozumieniu dekretu:

 1. „tytułami zawodowymi” są tytuły licencjata net. i magistra net.;
 2. „stopniem naukowym” jest stopień doktora net. określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej; stopniem w zakresie sztuki jest stopień doktora net. określonej dziedziny sztuki w zakresie danej dyscypliny artystycznej;
 3. „tytułem naukowym” jest tytuł profesora net. określonej dziedziny nauki; tytułem w zakresie sztuki jest tytuł profesora określonej dziedziny sztuki;
 4. „uczelnią” jest szkoła prowadząca studia wyższe i samodzielne badania naukowe oraz posiadająca kadrę wystarczającą do realizacji tych celów;
 5. „instytucją naukową” jest ośrodek prowadzący badania naukowe,
 6. „zatrudnienie” oznacza, iż dana osoba ma stałą umowę o pracę (odpłatną lub nieodpłatną) w danej uczelni lub instytucji naukowej, bądź w inny sposób jest powołana do pracy w tej uczelni lub instytucji.

Art. 2. [Uznawanie stopni i tytułów]

 1. Księstwo Sarmacji uznaje tytuły zawodowe oraz stopnie i tytuły naukowe przyznane przez uczelnie i instytucje naukowe akredytowane zgodnie z art. 4.
 2. Tytuły zawodowe oraz stopnie i tytuły naukowe przyznane przez uczelnie i instytucje naukowe nieposiadające akredytacji określonej w art. 4 podlegają nostryfikacji przeprowadzonej przez uczelnię lub instytucję naukową posiadającą prawo do nadania określonego tytułu lub stopnia, potwierdzającej wiedzę i dorobek naukowy posiadacza tytułu.

Art. 3. [Przyznawanie stopni i tytułów]

 1. Tytuł zawodowy licencjata net. mogą przyznawać uczelnie i instytucje naukowe zatrudniające co najmniej dwóch magistrów net. lub co najmniej jednego doktora net. Tytuł zawodowy licencjata net. nadaje się po ukończeniu studiów licencjackich.
 2. Tytuł zawodowy magistra net. mogą przyznawać uczelnie i instytucje naukowe zatrudniające co najmniej dwóch doktorów net. lub co najmniej jednego profesora net. Tytuł zawodowy magistra nadaje się po ukończeniu studiów wyższych i po skutecznej obronie pracy magisterskiej.
 3. Stopień naukowy doktora net. mogą przyznawać uczelnie i instytucje naukowe zatrudniające co najmniej dwóch profesorów net. Stopień naukowy doktora net. nadaje się po ukończeniu przewodu doktorskiego i skutecznej obronie pracy doktorskiej lub w uznaniu wybitnej wiedzy kandydata, uprawniającej go do nauczania.
 4. Tytuł naukowy profesora net. mogą przyznawać uczelnie i instytucje naukowe zatrudniające co najmniej dwóch profesorów net. Tytuł naukowy profesora nadaje się po udokumentowaniu przez kandydata wybitnej wiedzy w danej dziedzinie, w szczególności poprzez przedstawienie opublikowanych już prac naukowych.
 5. Tytuł naukowy profesora net. może przyznawać również Książę, o ile przyznanie tytułu rekomendowało co najmniej dwóch profesorów net.

Art. 4. [Akredytacja uczelni i instytucji naukowych]

 1. Akredytacji uczelni i instytucji naukowych określonych w art. 2 dokonuje właściwy minister.
 2. Niezależnie od spełniania warunków określonych w art. 2, właściwy minister akredytuje uczelnie i instytucje naukowe akredytowane przez Sekretarza Generalnego lub inny upełnomocniony organ Organizacji Polskich Mikronacji, zgodnie z odrębną konwencją.
 3. Właściwy minister ogłasza w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wykaz uczelni i instytucji naukowych uprawnionych do nadawania tytułów zawodowych oraz stopni i tytułów naukowych.
 4. Właściwy minister może powierzyć, w drodze rozporządzenia, wykonywanie swoich kompetencji określonych niniejszym dekretem organowi składającemu się z przedstawicieli uczelni i instytucji naukowych.

(Art. 4 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 111 o uporządkowaniu aktów normatywnych Księstwa Sarmacji z dnia 18 października 2010 r.)

Art. 4a. [Dziedziny nauki i sztuki]

Uczelnie i instytucje naukowe mają prawo nadawania tytułów zawodowych, stopni naukowych i tytułów naukowych w dziedzinach:

 1. dziennikarstwo,
 2. ekonomia państw wirtualnych,
 3. informatyka,
 4. politologia państw wirtualnych,
 5. socjologia państw wirtualnych,
 6. historia,
 7. nauki wojskowe,
 8. sztuki piękne

(Art. 4a dodany Ustawą Sejmu nr 111 o uporządkowaniu aktów normatywnych Księstwa Sarmacji z dnia 18 października 2010 r.)

Art. 5. [Przepisy przejściowe]

 1. W okresie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie dekretu:
  1. tytuł zawodowy licencjata net. mogą przyznawać uczelnie i instytucje naukowe zatrudniające co najmniej jednego magistra net. i jednego licencjata net. lub co najmniej jednego doktora net.;
  2. tytuł zawodowy magistra net. mogą przyznawać uczelnie i instytucje naukowe zatrudniające co najmniej jednego doktora net. lub co najmniej jednego profesora net.;
  3. stopień naukowy doktora net. mogą przyznawać uczelnie i instytucje naukowe zatrudniające co najmniej jednego profesora net. i jednego doktora net. bądź Książę;
  4. tytuł naukowy profesora net. może przyznawać Książę, biorąc pod uwagę osiągnięcia naukowe i dorobek dydaktyczny danej osoby.
 2. Pozostałe przepisy art. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 6. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny