Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3234 [X]

Grodzisk, dnia 24 listopada 2008 r.

Rozporządzenie Wojewody Koronnego

o wynagrodzeniach naczelników miejscowości (uchylony)

Art. 1.

  1. Rozporządzenie normuje wynagrodzenia oraz tryb wypłaty wynagrodzeń dla naczelników miejscowości w Terytorium Koronnym.
  2. Wynagrodzenia wypłaca się z budżetu Wojewody Koronnego.

Art. 2.

  1. Bazowe wynagrodzenie naczelnika miejscowości za dany miesiąc wynosi, zależnie od zaokrąglonej w dół średniej arytmetycznej pozycji miejscowości w rankingach miejscowości ogłoszonych w danym miesiącu:
Pozycja Wynagrodzenie
1 100 lt
2 90 lt
3 85 lt
4 80 lt
5 75 lt
6 70 lt
7 65 lt
8 60 lt
9 55 lt
10 50 lt
11 45 lt
12 40 lt
13 35 lt
14 30 lt
15 25 lt
16 20 lt
17 15 lt
18 10 lt
19 5 lt
20 lub niższa 0 lt
  1. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1 mnoży się przez odsetek rankingów miejscowości ogłoszonych w danym miesiącu, w których miejscowość otrzymała status miejscowości kwalifikowanej.
  2. W przypadku objęcia (opróżnienia) funkcji przez naczelnika miejscowości w trakcie danego miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie do czasu sprawowania funkcji w danym miesiącu, według ogłoszonych w tym okresie rankingów miejscowości.
  3. Jeżeli w danym miesiącu lub okresie, o którym mowa w ust. 3, nie ogłoszono rankingu miejscowości, wynagrodzenie oblicza się według ostatnio ogłoszonego rankingu miejscowości.

Art. 3.

Wojewoda Koronny może przyznać premię do wynagrodzenia ustalonego zgodnie z art. 2, w wysokości nieprzekraczającej 50 lt.

Art. 4.

Wojewoda Koronny wypłaca wynagrodzenie w terminie siedmiu dni od końca miesiąca, za który wypłacane jest wynagrodzenie.

Art. 5.

  1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Wynagrodzenia wypłaca się za okres od dnia 1 listopada 2008 r.

Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny