Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWeta Księcia, poz. 3295 [X]

Grodzisk, dnia 12 grudnia 2008 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie przerwania prac ustawodawczych

Na podst. art. 8 ust. 10 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z uchybieniami formalnymi w procesie ustawodawczym, które pojawiły się podczas prac nad przedłożonym dnia 20 listopada 2008 r. projektem Ustawy Konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji, postanawiam, co następuje:

§ 1.

Zarządzam ponowne przeprowadzenie ścieżki legislacyjnej, począwszy od etapu pierwszego czytania projektu Ustawy Konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji przedłożonej Izbom Połączonym dnia 20 listopada 2008 r., stosowanie do przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny