Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 3343 [X]

, dnia 1 stycznia 2009 r.

Ustawa Senatu Marchii Teutońskiej nr 10/2009

o obywatelstwie teutońskim (uchylony)

Art. 1.

Niniejsza ustawa określa tryb, warunki i zasady nadawania oraz utraty obywatelstwa teutońskiego, zwanego dalej „obywatelstwem”.

Art. 2.

 1. Obywatelstwo może otrzymać osoba, która:
  1. zamieszkuje Marchię Teutońską od co najmniej dwóch tygodni,
  2. nie posiada obywatelstwa żadnego państwa obcego, za wyjątkiem Królestwa Nowej Teutonii oraz państw, z którymi Księstwo Sarmacji zawarło umowę o podwójnym obywatelstwie,
  3. złożyła wniosek, o którym mowa w art. 3.
 2. Namiestnik Marchii Teutońskiej z chwilą wyboru przez Zgromadzenie Elektorów otrzymuje obywatelstwo z mocy prawa i zachowuje je po zakończeniu pełnienia urzędu, o ile spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1 i 2.

Art. 3.

 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa teutońskiego, zwany dalej „wnioskiem”, składa osobiście zainteresowany, na ręce Namiestnika, Marszałka Senatu, starosty lub naczelnika miejscowości.
 2. Wniosek zawiera dane składającego:
  1. imię i nazwisko,
  2. identyfikator w systemie ewidencyjnym Księstwa Sarmacji,
  3. oświadczenie o chęci pozostania w Marchii Teutońskiej przez co najmniej trzy miesiące,
  4. oświadczenie o posiadanych obywatelstwach państw obcych lub nieposiadaniu obywatelstwa żadnego państwa obcego,
  5. oświadczenie o pełnionych poza Marchią Teutońską funkcjach publicznych.

Art. 4.

Osoba przyjmująca wniosek jest zobowiązana do niezwłocznego:

 1. sprawdzenia czy zawiera on wszystkie elementy o których mowa art. 3, ust. 2,
 2. w przypadku stwierdzenia niekompletności danych — zwrócenia wniosku osobie składającej,
 3. w przypadku stwierdzenia kompletności danych — przedstawienia go Senatowi Marchii Teutońskiej.

Art. 5.

 1. Senat Marchii Teutońskiej, po otrzymaniu wniosku oraz weryfikacji spełnienia przez osobę składającą warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2, nadaje obywatelstwo w drodze uchwały.
 2. Nieprzyjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczne z odmową nadania obywatelstwa.

Art. 6.

 1. Utrata obywatelstwa następuje z mocy prawa wskutek:
  1. zrzeczenia się obywatelstwa,
  2. całkowitej nieaktywności w miejscach publicznych Marchii Teutońskiej przez okres co najmniej 1 roku,
  3. opuszczenia Marchii Teutońskiej,
  4. poświadczenia nieprawdy we wniosku o nadanie obywatelstwa,
  5. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę banicji,
  6. zaprzestania spełniania wymogów określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2.
 2. Utratę obywatelstwa potwierdza Namiestnik w drodze obwieszczenia.

Art. 7.

Pozbawienie obywatelstwa na podstawie innych przesłanek niż przewidzianych w art. 6 ust. 1 może nastąpić w drodze uchwały Senatu Marchii Teutońskiej, podjętej większością czterech piątych głosów.

Art. 8.

 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Z dniem wejścia w życie ustawy traci moc Ustawa Senatu Marchii Teutońskiej nr 6/2007 o obywatelstwie teutońskim z dnia 9 marca 2007 r.
 3. Namiestnik w ciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy weryfikuje zgodnie z art. 6 wszystkie osoby posiadające dotychczas obywatelstwo teutońskie.
 4. Namiestnik po 30 dniach od wejścia w życie ustawy podaje do publicznej wiadomości listę osób, które zachowują obywatelstwo teutońskie.

(—) Krzysztof St. M. Konias,
Namiestnik Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny