Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweAkty uchylone, poz. 3356 [X]

Unisławów, dnia 6 stycznia 2009 r.

Artykuły Hetmańskie nr 15

o uposażeniu żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych (uchylony)

Na podstawie art. 2 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. stanowię, jak następuje:

§ 1.

Żołnierze Książęcych Sił Zbrojnych w czynnej służbie wojskowej otrzymują uposażenie zasadnicze w wysokości 1500 lt stawki bazowej i 400 lt dodatku za każdy stopień wyższy niż szeregowy.

§ 2.

Żołnierze Książęcych Sił Zbrojnych w czynnej służbie wojskowej otrzymują dodatki do uposażenia zasadniczego za wykonane prace na rzecz KSZ w wysokości od 1000 do 10000 lt miesięcznie.

§ 3.

Wypłaca się także dodatki nadzwyczajne: wojenny, okolicznościowy i służbowy. Ich wysokość określa Załącznik nr 1.

§ 4.

Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia zasadniczego wypłacane są łącznie, za każdy zakończony miesiąc pełnienia czynnej służby wojskowej.

§ 5.

Co miesiąc każdy dowódca jednostki lub instytucji KSZ przedstawia propozycje dodatków do uposażenia zasadniczego dla podległych sobie żołnierzy. Dla ich samych wysokość dodatku w danym miesiącu ustala Hetman Wielki. Hetman zatwierdza także dodatki dla wszystkich żołnierzy i wydaje rozkaz Szefowi Administracji odnośnie wypłat.

§ 6.

Żołnierzom Książęcych Sił Zbrojnych w czynnej służbie wojskowej zapewnia się także wyżywienie oraz zakwaterowanie.

§ 7.

  1. Artykuły Hetmańskie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Z dniem wejścia w życie Artykułów Hetmańskich tracą moc Artykuły Hetmańskie nr 13 o uposażeniu żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych z dnia 9 października 2008 r.

Z A Ł Ą C Z N I K
Rodzaje i wysokość dodatków nadzwyczajnych

Rodzaj dodatku Wysokość dodatku
Dodatek służbowy — (przydziela Hetman Wielki oraz Administracja KSZ) 1500 lt
Dodatek okolicznościowy — (raz na pół roku, przydziela Hetman Wielki oraz Administracja KSZ) 1000–10000 lt
Dodatek wojenny — wszyscy żołnierze (w czasie działań wojennych) 1000 lt

(—) gen. Korony Mariusz diuk Magnuszewski,
Hetman Wielki Koronny.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny