Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoUstawy i dekrety z mocą ustawy, poz. 3372 [X]

Grodzisk, dnia 17 stycznia 2009 r.

Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 524

o obywatelstwie sarmackim (uchylony)

Art. 1. [Cel dekretu]

 1. Dekret określa tryb i zasady nadawania i utraty obywatelstwa sarmackiego.
 2. Postanowień niniejszej ustawy nie stosuje się w przypadkach nadawania przez Księcia obywatelstwa:
  1. równocześnie z nadawaniem tytułu szlacheckiego,
  2. żołnierzom Książęcych Sił Zbrojnych,
  3. osobom, które wcześniej posiadały obywatelstwo sarmackie.

Art. 2. [Osoba uprawniona do uzyskania obywatelstwa]

 1. Książę może nadać obywatelstwo osobie, która:
  1. jest mieszkańcem Księstwa Sarmacji od co najmniej trzech tygodni
  2. złożyła wniosek o nadanie obywatelstwa, zawierający:
   1. realne imię i nazwisko oraz/lub pseudonim wnioskodawcy,
   2. realne datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy,
   3. miejsce zamieszkania wnioskodawcy,
   4. identyfikator wnioskodawcy w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji,
   5. oświadczenie o nieposiadaniu obywatelstwa państwa obcego lub o posiadaniu obywatelstwa państwa, z którym Księstwo Sarmacji zawarło umowę, dopuszczającą posiadanie podwójnego obywatelstwa,
   6. oświadczenie o niesprawowaniu funkcji publicznej — głowy państwa, członka rządu, członka parlamentu, sędziego lub prokuratora, naczelnika jednostki samorządu terytorialnego oraz/lub przedstawiciela dyplomatycznego — w państwie obcym,
   7. uzasadnienie chęci uzyskania obywatelstwa, nie krótsze, niż 10 zdań.
 2. W uzasadnionych przypadkach, Książę może nadać obywatelstwo osobie, której wniosek o nadanie obywatelstwa nie zawierał wymaganych 10 zdań uzasadnienia.
 3. (skreślony)
 4. (skreślony)

(Art. 2 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu ustalonym, art. 2 ust. 2—4 dodane Ustawą Sejmu nr 92 o zmianie dekretu z mocą ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 12 kwietnia 2009 r.)

(Art. 2 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu ustalonym, art. 2 ust. 3—4 skreślone Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 575 o wstępie do uporządkowania prawodawstwa sarmackiego — uchyleniu lub zmianie niektórych ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r.)

Art. 3. [Publikacja postanowienia o nadaniu obywatelstwa]

 1. Książę publikuje postanowienie o nadaniu obywatelstwa wraz z wnioskiem, o którym mowa w art. 2 ust. 1.
 2. Książę niezwłocznie zawiadamia osobę, której nadano obywatelstwo, o wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1.

Art. 4. [Przysięga obywatelska]

 1. Nadanie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą potwierdzenia przez Księcia złożenia przysięgi obywatelskiej.
 2. Przysięgę obywatelską składa się na liście dyskusyjnej Księstwa Sarmacji, forum Księstwa Sarmacji lub na ręce Księcia w ciągu trzech tygodni od dnia wydania postanowienia w sprawie nadania obywatelstwa.
 3. Rotą przysięgi obywatelskiej jest:
 4. PRZYSIĘGAM,
  Że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Księcia, Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

 5. Przysięgę obywatelską można złożyć z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.

Art. 5. [Utrata obywatelstwa]

 1. Utrata obywatelstwa następuje wskutek:
  1. zrzeczenia się obywatelstwa,
  2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę banicji.
 2. Utrata obywatelstwa następuje również wskutek stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu poświadczenia nieprawdy we wniosku o nadanie obywatelstwa.
 3. Zrzeczenie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą potwierdzenia go przez Księcia.

Art. 6. [Pozbawienie obywatelstwa]

Książę może pozbawić obywatelstwa obywatela, który:

 1. nie brał udziału w trzech kolejno po sobie następujących wyborach i referendach ogólnokrajowych,
 2. sprawuje lub objął funkcję publiczną, o której mowa w art. 2 ust. 1 p. 2 lit. f, w państwie obcym,
 3. posiada lub uzyskał obywatelstwo państwa obcego, chyba, że umowa międzynarodowa stanowi inaczej,
 4. opuścił Księstwo Sarmacji na okres dłuższy, niż miesiąc,
 5. jest osobą nieaktywną w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.

Art. 7. [Publikacja postanowienia o pozbawieniu obywatelstwa]

Książę publikuje postanowienie o pozbawieniu obywatelstwa wraz z podaniem przyczyny, o której mowa w art. 6.

Art. 8. [Przepisy końcowe]

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009 r.
 2. Z dniem wejścia w życie ustawy traci moc Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny