Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 3373 [X]

Grodzisk, dnia 17 stycznia 2009 r.

Ustawa Konstytucyjna

o podejmowaniu określonych czynności prawnych w zastępstwie funkcjonariuszy państwowych (uchylony)

Art. 1. [Objaśnienie wyrażeń ustawowych]

Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:

  1. czynności prawnej — należy przez to rozumieć czynność prawną, od której dokonania uzależnione jest:
    1. przystąpienie do czynności urzędowych przez organ władzy państwowej,
    2. ogłoszenie rozstrzygnięcia organu władzy państwowej lub
    3. urzędowe stwierdzenie stanu faktycznego lub prawnego;
  2. terminie na dokonanie czynności prawnej — należy przez to rozumieć termin określony przepisami prawa, a jeżeli przepisy prawa nie określają terminu — termin siedmiu dni;
  3. Kanclerzu — należy przez to rozumieć także zastępującego go Podkanclerzego lub innego członka Rady Ministrów właściwego do kierowania jej pracami.

Art. 2. [Czynność prawna w zastępstwie]

Książę może, w porozumieniu z Kanclerzem, upoważnić do dokonania czynności prawnej w zastępstwie funkcjonariusza państwowego niedokonującego czynności prawnej w terminie.

Art. 3. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny