Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 3374 [X]

Grodzisk, dnia 18 stycznia 2009 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 525

— Przywilej Teutoński (uchylony)

In Nomine Domini, Amen.

MY, DANIEL ŁUKASZ,
z Bożej łaski książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morwanu, Nowicji, Sangii, Sclavinii, Teutonii, Trizondalu, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża, wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. W myśl praw ustanowionych przez Naszego Poprzednika i zgodnie z Naszą wolą utrzymanych w mocy, wzięliśmy na siebie obowiązek teutoński zwyczaj utwierdzać oraz otoczyć Teutonię Naszą najszczerszą ojcowską miłością. Czyniąc zadość Naszym zobowiązaniom oraz troszcząc się o los Naszej prowincji, w obliczu panów całego Naszego Księstwa, Marchii i wszystkich Naszych Poddanych postanawiamy, co następuje:

Primo:

Potwierdzając i przychylając się do przywileju nadanego Marchii Teutońskiej przez Naszego Poprzednika, Namiestnika w Teutonii zawsze powoływać będziemy za radą Zgromadzenia Elektorów, tak jak to opisano w Akcie Inkorporacji Teutonii.

Secundo:

W uznaniu ofiarnej postawy i szczególnych zasług dla Naszego Księstwa, Namiestnik Teutonii w Naszym imieniu nadawać będzie obywatelstwo Naszego Księstwa mieszkańcom Marchii.

Tertio:

Postanawiamy zezwolić na przywrócenie w Teutonii odrębnej od Naszej hierarchii tytułów honorowych dla Naszych szlachciców. Nasi szlachcice w Marchii tytułami przez Namiestnika nadanymi posługiwać się będą jedynie w jej granicach. Gdyby zaś ktoś nadany przez Nas tytuł utracił, a od Namiestnika uprzednio teutoński otrzymał, utrata tytułu przez Nas nadanego świadczyć będzie również o utracie honoru nadanego przez Naszego Namiestnika.

Quatro:

Na powyższego świadectwo i wiecznej rzeczy pamiątkę nakazaliśmy pod niniejszym pismem umieścić Naszą pieczęć.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia osiemnastego stycznia Roku Pańskiego dwa tysiące dziewiątego.

(—) Daniel Łukasz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny