Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 3420 [X]

Grodzisk, dnia 7 lutego 2009 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 536

o umowach międzynarodowych (uchylony)

Na podst. art. 8 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, zarządzam, jak następuje:

Art. 1. [Cel dekretu]

Dekret określa tryb, warunki i zasady prowadzenia negocjacji, podpisania i ratyfikacji umowy międzynarodowej pomiędzy Księstwem Sarmacji a państwem trzecim.

Art. 2. [Zgoda na rozpoczęcie negocjacji]

Zgody na rozpoczęcie negocjacji w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji, a państwem trzecim, udziela Minister Spraw Zagranicznych, za zgodą Księcia i Kanclerza. Minister Spraw Zagraniczny wyznacza pełnomocnika Księstwa Sarmacji do spraw prowadzenia negocjacji lub prowadzi negocjacje osobiście.

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 558 o Rządzie Jego Książecej Mości z dnia 13 czerwca 2009 r.)

Art. 3. [Podpisanie umowy]

Umowę podpisuje organ właściwy do prowadzenia negocjacji lub Kanclerz.

Art. 4. [Ratyfikacja umowy]

  1. Wniosek o ratyfikację umowy międzynarodowej przez Księcia przedkłada Minister Spraw Zagranicznych.
  2. Akt ratyfikacji umowy międzynarodowej przez Księcia lub upoważniony do tego organ wymaga podpisu Kanclerza.

Art. 5. [Przepisy końcowe]

  1. Traci moc Dekret Księcia Sarmacji nr 443 o umowach międzynarodowych z dnia 15 listopada 2007 r.
  2. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny