Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3433 [X]

Grodzisk, dnia 11 lutego 2009 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 538

— Statut Terytorium Koronnego (uchylony)

Art. 1. [Władza]

 1. Władza w Terytorium Koronnym należy do Księcia, który — z wyłączeniem przypadków określonych w statucie — sprawuje ją za pośrednictwem Sejmiku Wojewódzkiego, Wojewody Koronnego i Rządu Terytorium Koronnego.
 2. Wojewoda Koronny jest panem ziemi w rozumieniu Ustawy konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach.

Art. 2. [Stolice i symbole]

 1. Stolicami Terytorium Koronnego są Książęce Miasto Grodzisk — jako siedziba Wojewody Koronnego i Rządu Terytorium Koronnego oraz Miasto Koronne Czarnolas — jako siedziba Sejmiku Wojewódzkiego.
 2. Symbole Terytorium Koronnego określa rozporządzenie Wojewody Koronnego wydane w porozumieniu z Sejmikiem Wojewódzkim i za zgodą Księcia.

Art. 3. [Sejmik Wojewódzki]

 1. Sejmik Wojewódzki stanowią Wojewoda Koronny oraz naczelnicy lub przedstawiciele naczelników miejscowości Terytorium Koronnego.
 2. Pracami Sejmiku Wojewódzkiego kieruje przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Wojewodę Koronnego z grona naczelników lub przedstawicieli naczelników miejscowości Terytorium Koronnego niebędących siedzibami organów władzy Terytorium Koronnego. Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego powołuje i odwołuje wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących Sejmiku Wojewódzkiego.
 3. Sejmik Wojewódzki uchwala swój regulamin.
 4. Sejmik Wojewódzki przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu, chyba że statut przewiduje inną większość.

Art. 4. [Wojewoda Koronny]

 1. Wojewodę Koronnego powołuje i odwołuje Książę.
 2. Zgodnie ze statutem i uchwałami Sejmiku Wojewódzkiego Wojewoda Koronny:
  1. określa skład, kompetencje i zadania Rządu Terytorium Koronnego oraz mu przewodniczy,
  2. powołuje i odwołuje pozostałych członków Rządu Terytorium Koronnego,
  3. lokuje i likwiduje miejscowości zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
  4. powołuje i odwołuje naczelników miejscowości, jeżeli statuty miejscowości nie stanowią inaczej,
  5. nadaje, zmienia i zatwierdza zmiany statutów miejscowości, jeżeli statuty miejscowości nie stanowią inaczej,
  6. reprezentuje Terytorium Koronne w kontaktach z władzami Księstwa Sarmacji,
  7. zarządza stronami internetowymi oraz innymi miejscami publicznymi Terytorium Koronnego,
  8. zarządza majątkiem Terytorium Koronnego,
  9. aktualizuje dane dotyczące Terytorium Koronnego w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji,
  10. udziela mieszkańcom Terytorium Koronnego informacji o zasadach funkcjonowania Terytorium Koronnego i Księstwa Sarmacji,
  11. za zgodą Sejmiku Wojewódzkiego ustanawia i znosi odznaczenia Terytorium Koronnego,
  12. nadaje i pozbawia odznaczeń Terytorium Koronnego,
  13. wykonuje kompetencje niezastrzeżone dla innych organów władzy Terytorium Koronnego,
  14. wykonuje inne kompetencje określone przepisami prawa.
 3. Rozporządzenie Wojewody Koronnego może powierzyć wykonywanie części kompetencji i zadań, o których mowa w ust. 2, innym członkom Rządu Terytorium Koronnego.

Art. 5. [Rząd Terytorium Koronnego]

 1. W skład Rządu Terytorium Koronnego wchodzą Wojewoda Koronny oraz ministrowie.
 2. W celu wykonywania swoich kompetencji Wojewoda Koronny i ministrowie wydają rozporządzenia, zarządzenia i postanowienia.
 3. Książę oraz Sejmik Wojewódzki mogą uchylić akt urzędowy, o którym mowa w ust. 2, w terminie czternastu dni od dnia jego ogłoszenia.
 4. Sejmik Wojewódzki może, większością dwóch trzecich głosów, wyrazić wotum nieufności Wojewodzie Koronnemu lub ministrowi.

Art. 6. [Powiaty]

 1. Terytorium Koronne zostaje podzielone na powiaty. Obszar powiatu podlega władzy zwierzchniej miejscowości; nie stoi to jednak na przeszkodzie lokowaniu nowej miejscowości na obszarze powiatu bez zgody właściwej miejscowości.
 2. Podział Terytorium Koronnego na powiaty określa rozporządzenie Wojewody Koronnego.

Art. 7. [Zmiana statutu]

Zmiana statutu następuje w drodze dekretu Księcia wydanego w porozumieniu z Sejmikiem Wojewódzkim.

Przepisy wprowadzające

Statut Terytorium Koronnego

 1. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Tracą moc Dekret Księcia Sarmacji o Wojewodzie Koronnym oraz Rozporządzenie Wojewody Koronnego o siedzibach organów władzy Terytorium Koronnego.
 3. Do czasu uchwalenia regulaminu Sejmiku Wojewódzkiego stosuje się odpowiednio Regulamin Izby Senatorskiej.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny