Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 3442 [X]

Grodzisk, dnia 14 lutego 2009 r.

Rozporządzenie Wojewody Koronnego

o Rządzie Terytorium Koronnego (uchylony)

Art. 1. [Cel rozporządzenia]

Rozporządzenie normuje skład, tryb powoływania i odwoływania oraz kompetencje i zadania Rządu Terytorium Koronnego, zwanego dalej „Rządem”.

Art. 2. [Skład Rządu]

 1. W skład Rządu wchodzą Wojewoda Koronny oraz:
  1. Minister Ochrony Kultury i Sztuk Pięknych,
  2. Minister Robót Publicznych,
  3. Minister Reformy Kartograficznej,
  4. Minister Skarbu i Opieki Społecznej.
 2. W skład Rządu mogą wchodzić wiceministrowie. Zakres kompetencji i zadań wiceministrów określają ich akty powołania.

(Art. 2 ust. 1 pkt 4 dodany Rozporządzeniem Wojewody Koronnego o zmianie Rozporządzenia o Rządzie Terytorium Koronnego z dnia 23 lutego 2009 r.)

Art. 3. [Powoływanie i odwoływanie Rządu]

 1. Wojewodę Koronnego powołuje i odwołuje Książę.
 2. Ministrów powołuje i odwołuje Wojewoda Koronny.
 3. Wiceministrów powołują i odwołują ministrowie za zgodą Wojewody Koronnego.
 4. Członek Rządu, obejmując urząd, składa ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję, że mając zawsze na uwadze pomyślność mieszkańców Terytorium Koronnego będę wypełniał powierzone mi obowiązki (…) wedle swoich najlepszych możliwości”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.

Art. 4. [Akty urzędowe]

 1. W celu wykonywania swoich kompetencji i zadań członkowie Rządu mogą wydawać rozporządzenia, zarządzenia i postanowienia.
 2. Wydanie rozporządzenia, zarządzenia lub postanowienia, o którym mowa w art. 3 ust. 3 wymaga uprzedniej zgody Wojewody Koronnego.

Art. 5. [Wojewoda Koronny]

Wojewoda Koronny:

 1. kieruje pracami Rządu i jest przełożonym służbowym jego członków,
 2. powierza dodatkowe zadania członkom Rządu,
 3. wyznacza funkcjonariuszy czasowo pełniących obowiązki członków Rządu,
 4. wykonuje kompetencje niezastrzeżone dla pozostałych członków Rządu.

Art. 6. [Minister Ochrony Kultury i Sztuk Pięknych]

Minister Ochrony Kultury i Sztuk Pięknych:

 1. inicjuje i organizuje uroczystości oraz przedsięwzięcia kulturalne, oświatowe i sportowe Terytorium Koronnego,
 2. wspiera naczelników miejscowości w zakresie organizacji komunalnych uroczystości i przedsięwzięć,
 3. w zakresie swojej właściwości bada spełnianie przez miejscowości Terytorium Koronnego kryteriów rankingu miejscowości.

Art. 7. [Minister Robót Publicznych]

Minister Robót Publicznych:

 1. zapewnia prowadzenie stron internetowych Terytorium Koronnego,
 2. porządkuje akty prawne Terytorium Koronnego i jego miejscowości w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji,
 3. udziela wsparcia technicznego organom Terytorium Koronnego i jego miejscowości.

Art. 8. [Minister Reformy Kartograficznej]

Minister Reformy Kartograficznej:

 1. składa wnioski do właściwych organów władzy państwowej w sprawach nazewnictwa geograficznego,
 2. opracowuje materiały geograficzne, kartograficzne i meteorologiczne Terytorium Koronnego,
 3. wnosi do Wojewody Koronnego w sprawie podziału Terytorium Koronnego na powiaty.

Art. 9. [Minister Skarbu i Opieki Społecznej]

Minister Skarbu i Opieki Społecznej:

 1. w zakresie określonym zarządzeniem Wojewody Koronnego dysponuje majątkiem Terytorium Koronnego,
 2. udziela wsparcia nowym mieszkańcom Terytorium Koronnego,
 3. inicjuje i realizuje programy integracyjne i socjalne Terytorium Koronnego.

(Art. 9 dodany Rozporządzeniem Wojewody Koronnego o zmianie Rozporządzenia o Rządzie Terytorium Koronnego z dnia 23 lutego 2009 r.)

Art. 10. [Przepisy końcowe]

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Wojewoda Koronny niezwłocznie po ogłoszeniu rozporządzenia składa ślubowanie określone w art. 3 ust. 4.

(Art. 10 otrzymał numer Rozporządzeniem Wojewody Koronnego o zmianie Rozporządzenia o Rządzie Terytorium Koronnego z dnia 23 lutego 2009 r.)

Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny