Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskRozporządzenia, poz. 3463 [X]

Grodzisk, dnia 22 lutego 2009 r.

Rozporządzenie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska

o Radzie Książęcego Miasta Grodziska

Art. 1.

Tworzy się Radę Książęcego Miasta Grodziska, zwaną dalej „Radą”, którą stanowi ogół obywateli grodziskich.

Art. 2.

 1. Jego Książęca Mość jest obywatelem grodziskim z mocy prawa.
 2. Mieszkaniec Książęcego Miasta Grodziska nabywa obywatelstwo grodziskie z chwilą podpisania Deklaracji grodziszczanina w następującym brzmieniu: „Ślubuję, że jako grodziszczanin, wierny Jego Książęcej Mości stosownie do praw Księstwa Sarmacji, wedle swoich umiejętności i czasu będę wspierał aktywność i rozwój Książęcego Miasta Grodziska oraz szczerze i otwarcie wskazywał uczynione względem niego uchybienia i zaniedbania”.
 3. Utrata obywatelstwa grodziskiego następuje wskutek:
  1. opuszczenia Książęcego Miasta Grodziska,
  2. nieodnowienia Deklaracji grodziszczanina po upływie trzydziestu dni od dnia jej poprzedniego podpisania.

Art. 3.

 1. Rada obraduje w oficjalnym miejscu publicznym Książęcego Miasta Grodziska.
 2. Radzie przewodniczy Prezydent, chyba że Jego Książęca Mość postanowi w danej sprawie powierzyć to zadanie innemu członkowi Rady.
 3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków, chyba że rozporządzenie stanowi inaczej.
 4. W przypadku równości głosów w Radzie rozstrzyga głos Prezydenta.

Art. 4.

 1. Rada może:
  1. nakazać Prezydentowi uchylenie rozporządzenia w terminie czternastu dni od dnia jego ogłoszenia,
  2. nakazać Prezydentowi złożenie rezygnacji, większością co najmniej dwóch trzecich głosów,
  3. zaproponować Prezydentowi wydanie, zmianę lub uchylenie rozporządzenia.
 2. Prezydent ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelację lub zapytanie członka Rady w terminie siedmiu dni.

Art. 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Piotr Mikołaj

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny