Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 3532 [X]

Grodzisk, dnia 22 marca 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie zarządzenia referendum

Na podst. art. 50 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, postanawiam, co następuje:

§ 1.

Zarządzam referendum państwowe w sprawie zmiany Konstytucji.

§ 2.

Określam pytanie postawione w referendum jako: „Czy jesteś za przyjęciem Ustawy Konstytucyjnej o Trybunale Stanu, przedstawionej dnia 22 marca 2009 roku?”.

§ 3.

Określam możliwe warianty odpowiedzi jako:

 1. Tak,
 2. Nie.

§ 4.

Określam jako termin przeprowadzenia refendum dni 3—5 kwietnia 2009 r.

§ 5.

Projekt Ustawy Konstytucyjnej o Trybunale Stanu określa załącznik.

§ 6.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

* * *

Załącznik
— Ustawa Konstytucyjna

o Trybunale Stanu

Art. 1. [Cel ustawy]

Ustawa określa tryb, warunki i niektóre zasady procedowania przed Trybunałem Stanu oraz tryb powoływania Trybunału Stanu.

Art. 2. [Trybunał Stanu]

 1. Trybunał Stanu jest organem właściwym do orzekania w sprawach naruszeń Konstytucji lub ustaw, choćby niewypełniających znamion przestępstwa, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 2. Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za, choćby niewypełniające znamion przestępstwa, naruszenie Konstytucji lub ustaw ponoszą — nawet, gdyby te funkcje sprawowali czasowo — urzędnicy państwowi oraz panowie ziemi, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Przepis art. 7 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji stosuje się odpowiednio.

Art. 3. [Kary orzekane przez Trybunał Stanu]

 1. Trybunał Stanu może, po przeprowadzeniu postępowania oraz stwierdzeniu naruszenia Konstytucji lub ustawy, orzec karę:
  1. złożenia z urzędu — jeżeli wykazano rażące naruszenie Konstytucji lub ustawy albo zaniedbania narażającego na szkodę Rację Stanu Księstwa Sarmacji,
  2. publicznej nagany — jeżeli wykazano naruszenie Konstytucji lub ustawy nie mogące pogodzić się z przyjętymi zobowiązaniami związanymi ze sprawowanym urzędem lub złożoną przed Narodem przysięgą.
 2. Trybunał Stanu może, po orzeczeniu kary, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, orzec dodatkowo zakaz sprawowania przez skazanego danej funkcji publicznej lub państwowej, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że skazany nadal nie będzie dopełniał obowiązków służbowych, albo jego działania będą niekorzystne dla Racji Stanu Księstwa Sarmacji.
 3. Ustawa może określać inne kary, wraz z ich wymiarem, jakie może orzekać Trybunał Stanu.
 4. Ustawa określa tryb i zasady procedowania przed Trybunałem Stanu.

Art. 4. [Powoływanie członków Trybunału Stanu]

 1. Trybunał Stanu składa się z Przewodniczącego Trybunału Stanu, którym każdorazowo jest osoba właściwa do kierowania pracami Sądu Najwyższego, oraz:
  1. jednego członka powoływanego przez Księcia i odwoływanego za zgodą Izby Senatorskiej,
  2. jednego członka powoływanego przez Izbę Poselską na czas jej kadencji i odwoływanego za zgodą Izby Senatorskiej wyrażoną w uchwale przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy senatorów,
  3. dwóch członków powoływanych przez Izbę Senatorską i odwoływanych za zgodą Księcia.
 2. Jeżeli właściwy organ nie wyraził opinii w przedmiocie wniosku o odwołanie członków Trybunału Stanu określonych w ust. 1 pkt 1-3 w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku, uznaje się, że wyraził opinię pozytywną.
 3. Członkiem Trybunału Stanu może być obywatel sarmacki, który:
  1. nie posiada obywatelstwa państwa obcego,
  2. daje i dawał w przeszłości rękojmię rzetelnego, niezawisłego, bezstronnego oraz zgodnego z etyką i prawem postępowania,
  3. nie został skazany za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu, niezależnie od ewentualnego zatarcia skazania.
 4. Członek Trybunału Stanu może złożyć rezygnację ze sprawowanej funkcji. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą potwierdzenia jej przez Księcia.
 5. Ustawa może określać dodatkowe warunki, o których mowa w ust. 2.
 6. Ustawa określa wewnętrzną organizację Trybunału Stanu.

Art. 5. [Immunitet członków Trybunału]

 1. Członek Trybunału Stanu nie może być, bez uprzedniej zgody Trybunału Stanu lub własnej, pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
 2. Członek Trybunału Stanu nie może być aresztowany, chyba, że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O aresztowaniu niezwłocznie powiadamia się przewodniczącego Trybunału Stanu, a jeżeli aresztowano przewodniczącego — Księcia, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie aresztowanego.

Art. 6. [Przepisy końcowe]

 1. Zmiana ustawy następuje w drodze Ustawy Konstytucyjnej, zgodnie z postanowieniami Konstytucji Księstwa Sarmacji, jednakże zmiana art. 3 oraz art. 4 ust. 2 może zostać dokonana w drodze zwykłej ustawy.
 2. Ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny