Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 3616 [X]

Grodzisk, dnia 21 maja 2009 r.

Ustawa Konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach (uchylony)

Art. 1 [Nowelizacja Konstytucji]

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

 1. W artykule 10 dokonuje się następujących zmian:
  1. zmienia się tytuł artykułu [„Stan nadzwyczajny”] na „Stan nadzwyczajny i awaryjny”,
  2. dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „W sytuacji awarii systemu informatycznego państwa, lub dla dokonania zmian w systemie informatycznym wymagających jego częściowego lub całkowitego wyłączenia, Książę może wprowadzić stan awaryjny”,
  3. dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Stan awaryjny może być wprowadzony i ograniczać prawa mieszkańców tylko na podstawie i w granicach ustawy”.
 2. W artykule 22 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Prawomocne wyroki sądów podlegają egzekucji na całym terytorium Księstwa Sarmacji i Korony Księstwa Sarmacji, chyba, że ustawa stanowi inaczej”.
 3. W artykule 23 dokonuje się następujących zmian
  1. zmienia się tytuł artykułu [„Immunitet sędziowski”] na „Immunitet i stanowisko sędziowskie”,
  2. dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Sędzia traci urząd w przypadku utraty obywatelstwa sarmackiego, nabycia obywatelstwa państwa obcego lub w przypadku skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu”.
 4. W artykule 24 dokonuje się następujących zmian:
  1. ust. 1 („Sąd Najwyższy pełni funkcję sądu konstytucyjnego, administracyjnego i powszechnego w trybie, granicach i na zasadach określonych w ustawie.”) otrzymuje brzmienie:
   1. „Sąd najwyższy:
    1. orzeka o zgodności aktów normatywnych z przepisami prawa wyższego rzędu,
    2. dokonuje wiążącej wykładni prawa w tym konstytucji Księstwa Sarmacji,
    3. rozpatruje skargi konstytucyjne obywateli, wniesione w trybie przewidzianym ustawą,
    4. może pełnić funkcję sądu administracyjnego i powszechnego w trybie, granicach i na zasadach określonych w ustawie”.
  2. dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Prezes Sądu Najwyższego, kierujący jego pracami, jest powoływany spośród sędziów Sądu Najwyższego i odwoływany przez Księcia za zgodą Izby Senatorskiej”,
  3. dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Sąd Najwyższy w sprawach, o których mowa w ust. 1, litery a – c, wydaje wyrok, przy udziale wszystkich sędziów wyznaczonych do orzekania w danej sprawie, większością głosów z co najmniej dwoma głosami za. W razie niemożności wydania wyroku Prezes Sądu Najwyższego może poszerzyć skład orzekający”,
  4. dodaje się ust. 5 w brzmieniu „Prezes Sądu Najwyższego ustala skład orzekający dla każdej sprawy, o której mowa ust. 1, kierując się kryteriami kompetencji i obiektywizmu sędziów w stosunku do danej sprawy”,
  5. dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Szczegółowe zasady funkcjonowania Sądu Najwyższego określa regulamin uchwalany przez Sąd Najwyższy większością głosów”.
 5. W artykule 26 ust. 1 („Prokuratura Generalna jest najwyższym organem prokuratury Księstwa Sarmacji”) słowa „Księstwa Sarmacji” zmienia się na „Księstwa Sarmacji i krajów Korony Księstwa Sarmacji”.
 6. Artykuł 27 ust. 3 („Osoby nie posiadające obywatelstwa sarmackiego, przebywające na terytorium Księstwa Sarmacji, posiadają wszystkie prawa i wolności gwarantowane przez Konstytucję, o ile prawo nie stanowi inaczej”) słowa „terytorium Księstwa Sarmacji” zmienia się na „terytorium Księstwa Sarmacji lub Korony Księstwa Sarmacji”.

Art. 2 [Nowelizacja przepisów o krajach Korony i samorządach]

W Ustawie Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 23 marca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Artykuł 2. [„Definicje i interpretacja”] otrzymuje brzmienie:
  1. Krajem Korony Księstwa Sarmacji, zwanym dalej „krajem”, jest państwo, w którym władza suwerenna należy do Księcia Sarmacji, a z którym zawarto umowę międzynarodową o przekazaniu części kompetencji władz państwowych organom władzy państwowej Księstwa Sarmacji.
  2. Prowincją Księstwa Sarmacji, zwaną dalej „prowincją”, jest jednostka samorządu terytorialnego Księstwa Sarmacji najwyższego rzędu.
  3. Domeną jest kraj oraz prowincja.
  4. Powiat jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego Księstwa Sarmacji i Korony Księstwa Sarmacji, która w szczególnym przypadku może być tożsama z domeną.
  5. Miejscowość jest jednostką administracyjną Księstwa Sarmacji i krajów, obligatoryjnie istniejącą na terenie powiatu, będąca jego zamieszkałym obszarem i siedzibą jego władz.
  6. Osada jest jednostką administracyjną Księstwa Sarmacji i krajów, będącą zamieszkałym obszarem powiatu poza miejscowością,
  7. Panem ziemi jest głowa kraju oraz namiestnik lub namiestnik pro tempore stojący na czele prowincji.
  8. Naczelnikiem powiatu jest osoba stojąca na czele powiatu, a tym samym na czele miejscowości.
  9. W odrębnych aktach prawnych, wydanych przed 1 maja 2009, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
   1. przez Księstwo Sarmacji należy rozumieć także kraj,
   2. przez samorząd terytorialny lub jednostkę samorządu terytorialnego należy rozumieć także kraj,
   3. przez naczelnika miejscowości należy rozumieć naczelnika powiatu,
   4. przez mieszkańca miejscowości należy rozumieć mieszkańca powiatu w którym leży miejscowość.
 2. W artykule 4 dokonuje się następujących zmian:
  1. w ust. 1, pkt 4 oraz ust. 3, pkt 2 zmienia się słowo „miejscowości” na „powiatów”,
  2. ust. 2 („Pan ziemi może, za zgodą Izby Poselskiej, dokonać lokacji miejscowości na obszarze podległej mu domeny, na uprzedni wniosek co najmniej dwunastu obywateli sarmackich”) otrzymuje brzmienie: „Pan ziemi, po spełnieniu warunków określonych przez ustawę, może na obszarze podległej mu domeny utworzyć i zlikwidować powiat oraz zmienić jego granice”.
 3. W artykule 5 dokonuje się następujących zmian:
  1. ust. 1, pkt 3 („nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego”) otrzymuje brzmienie „nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego, na karę uniemożliwiającą wypowiadanie się w miejscach publicznych przez co najmniej 3 miesiące”,
  2. do ust. 1 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: „jest aktywna w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.”,
  3. dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Jeżeli osoba sprawująca urząd naczelnika samorządu przestała spełniać warunki wymienione w ust. 1, urząd ten uznaje się za opróżnioną z mocy prawa. Stwierdzenia opróżnienia urzędu dokonuje pan ziemi lub – w przypadku namiestników prowincji – Książę”.
 4. W artykule 6 dokonuje się następujących zmian:
  1. zmienia się tytuł artykułu [„Statut prowincji”] na „Zasadniczy akt prawny prowincji”,
  2. w ust. 1 („Każda prowincja posiada statut, który określa organy władzy w prowincji, ich uprawienia, tryb powoływania i odwoływania oraz procedurę zmiany statutu”) otrzymuje brzmienie: „Każda prowincja posiada zasadniczy akt prawny lub grupę takich aktów, które określają organy władzy w prowincji, ich uprawienia, tryb powoływania i odwoływania oraz procedurę zmiany tychże aktów”,
  3. w ust. 2 zmienia się słowa „Zmiana statutu” na „Zmiana lub dodanie nowego zasadniczego aktu prawnego”.
 5. W artykule 7 dokonuje się następujących zmian:
  1. ust. 1 („Na czele prowincji stoi namiestnik powoływany przez Księcia, w zgodzie ze statutem prowincji”) otrzymuje brzmienie „Na czele prowincji stoi namiestnik powoływany zgodnie z odpowiednim zasadniczym aktem prawnym prowincji”,
  2. ust. 2 pkt 1 („decyzji uprawnionego organu władzy prowincji lub Księstwa Sarmacji”) otrzymuje brzmienie „decyzji uprawnionego organu władzy wskazanego w odpowiednim zasadniczym akcie prawnym prowincji”,
  3. w ust. 2 skreśla się punkty 5 i 6.
 6. W artykule 8 dokonuje się następujących zmian:
  1. w ust. 1 zmienia się słowo „Sejmu” na „Izb Połączonych Sejmu”,
  2. w ust. 2 zmienia się słowo „statut” na „zasadniczy akt prawny”.
 7. W artykule 9 dokonuje się następujących zmian:
  1. ust. 1 zd. 1 („Książę, za zgodą Sejmu, w drodze dekretu, może znieść prowincję, której organ stanowiący — inny, niż namiestnik pro tempore — podjął decyzję o likwidacji prowincji lub jeśli wystąpiły co najmniej dwa z poniższych warunków:”) otrzymuje brzmienie „Książę, za zgodą Izb Połączonych, w drodze dekretu, może znieść prowincję, której organ stanowiący — inny, niż namiestnik pro tempore — podjął decyzję o likwidacji prowincji lub jeśli wystąpiły co najmniej dwa z poniższych warunków:”
  2. w ust. 2 skreśla się słowa „lub do Terytorium Koronnego”.
 8. Zmienia się tytuł rozdział III [„Miejscowości”] na „Powiaty i miejscowości”.
 9. Pierwsze zdanie artykułu 10 („Każda miejscowość posiada statut, określający:”) otrzymuje brzmienie: „Każda miejscowość, jako siedziba władz powiatu, posiada statut, określający:”, natomiast pkt 2 („organy władzy w miejscowości, tryb ich powoływania i odwoływania oraz ich kompetencje”) otrzymuje brzmienie „organy władzy w powiecie, tryb ich powoływania i odwoływania oraz ich kompetencje”.
 10. W artykule 11 dokonuje się następujących zmian:
  1. w tytule i treści artykułu zmienia się każde wystąpienie słowa „miejscowość” na „powiat” w odpowiednim przypadku, za wyjątkiem punktów 11 – 13,
  2. na koniec punktu 8 dodaje się słowa „dla mieszkańców powiatu”,
  3. pkt 11 („udziela informacji mieszkańcom miejscowości o zasadach funkcjonowania miejscowości”) otrzymuje brzmienie: „udziela informacji mieszkańcom powiatu o zasadach funkcjonowania powiatu, miejscowości i osad leżących na terenie powiatu”,
  4. w pkt 12 zmienia się słowo „miejscowości” na „powiatu i miejscowości”.
 11. Artykuł 12 [„Lokacja miejscowości”] otrzymuje tytuł „Tworzenie nowego powiatu” oraz brzmienie:
  1. Pan ziemi może utworzyć nowy powiat, o ile na jego planowanym obszarze znajduje się osada, która spełnia kryteria, określone przepisami ustawy, pozwalające przekształcić ją w miejscowość.
  2. Pan ziemi tworząc powiat wydaje i podaje do publicznej wiadomości akt utworzenia powiatu i nadania osadzie praw miejscowości, zawierający:
   1. dotychczasową nazwę osady i nową pełną nazwę miejscowości oraz powiatu,
   2. oznaczenie obszaru powiatu,
   3. oznaczenie pierwszego naczelnika powiatu,
   4. statut miejscowości.
  3. Właściwy organ administracji rządowej w ciągu siedmiu dni od dnia wydania aktu, o którym mowa w ust. 1 dokonuje niezbędnych zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
  4. Ustawy oraz prawo domen mogą określić dodatkowe warunki dla utworzenia powiatu.
 12. Artykuł 13 [„Likwidacja miejscowości”] otrzymuje tytuł „Likwidacja powiatu” oraz brzmienie:
  1. 1. Pan ziemi może zlikwidować powiat, jeżeli przez okres co najmniej 30 dni będzie spełniony jeden z poniższych warunków:
   1. funkcja naczelnika powiatu jest opróżniona,
   2. żadne organy władzy w powiecie nie wykonują swoich kompetencji,
   3. strony internetowe miejscowości w powiecie nie są aktualizowane lub nie zawierają obowiązkowych elementów, określonych przepisami ustawy.
  2. Pan ziemi ma obowiązek dokonać czynności o której mowa w ust. 1, jeżeli miejscowość w powiecie przestała spełniać warunki określone w ustawie.
  3. Likwidacja powiatu powoduje przekształcenie miejscowości w osadę.
  4. Decyzja o likwidacji powiatu powinna zawierać oznaczenie powiatu do którego zostaną włączone tereny likwidowanego powiatu wraz z osadami.
  5. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o likwidacji powiatu pan ziemi przekazuje wszystkie materiały dotyczące powiatu i miejscowości Księciu.
  6. Środki finansowe i inne mienie oraz prawa majątkowe likwidowanej lub przekształcanej miejscowości z mocy prawa stają się własnością domeny.
  7. Właściwy organ administracji rządowej w ciągu czternastu dni od dnia likwidacji powiatu dokonuje niezbędnych zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
 13. Artykuł 15 ust. 2 („W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa Księstwa Sarmacji, o ile dekret Księcia, konstytucja kraju lub statut prowincji nie stanowi inaczej”) otrzymuje brzmienie: „W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa państwowego Księstwa Sarmacji, o ile ustawa, dekret Księcia lub zasadniczy akt prawny domeny nie stanowi inaczej”.
 14. W artykule 18 ust. 4 („Książę może uchylić akt normatywny kraju lub jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności tego aktu z zasadami integralności, o których mowa w art. 16”) skreśla się słowa „w szczególności”.

Art. 3 [Przepisy końcowe]

 1. Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
 2. Od chwili ogłoszenia ustawy do momentu jej wejścia w życie panowie ziemi dokonują podziału domen na powiaty, określając dla każdego powiatu jego nazwę, obszar i miejscowość będącą siedzibą władz.
 3. Z chwilą wejścia w życie ustawy Terytorium Koronne staje się prowincją Księstwa Sarmacji.
 4. Jeżeli Sąd Najwyższy w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy nie uchwali regulaminu, o którym mowa w art. 24 ust. 6 znowelizowanej Konstytucji Księstwa Sarmacji, regulamin nadaje Książę w drodze dekretu.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny