Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoUstawy i dekrety z mocą ustawy, poz. 3634 [X]

Grodzisk, dnia 26 maja 2009 r.

Ustawa Sejmu nr 95

o Krajowym Rejestrze Wydarzeń (uchylony)

Art. 1.

 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Wydarzeń, zwany dalej „Rejestrem”.
 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rejestru określa rozporządzenie ministra.

Art. 2.

 1. Władze państwowe Księstwa Sarmacji, panowie ziemi oraz naczelnicy miejscowości zgłaszają do Rejestru plany organizacyjne przedsięwzięć organizowanych przez nich lub podległe jednostki administracyjne.
 2. Wymienione podmioty zgłaszają do Rejestru przede wszystkim plany organizacyjne:
  1. imprez kulturalnych przez nie organizowanych,
  2. konkursów, wraz z datami zakończenia przyjmowania prac oraz ogłoszenia wyników,
  3. wyborów i referendów,
  4. spotkań organizowanych w miejscach publicznych z okazji święta państwowego, lokalnego lub innego wydarzenia o wysokiej doniosłości,
  5. przedsięwzięć organizowanych z okazji urodzin osób szczególnie zasłużonych dla Księstwa Sarmacji — na wniosek Księcia, lub jednostek samorządu terytorialnego — na ich wniosek,
  6. innych wydarzeń określonych rozporządzeniem.
 3. Umieszczanie wydarzeń w Rejestrze umożliwia się rónież innym podmiotom niż określonym w ust. 1.
 4. Na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych do rejestru dodaje się wybrane wydarzenia w państwach obcych oraz organizacjach międzynarodowych.

Art. 3.

Na stronie internetowej umieszcza się rubrykę z nadchodzącymi wydarzeniami lub odnośnik do Rejestru.

Art. 4.

 1. Brak zgłoszenia do Rejestru skutkuje nałożeniem kary finansowej, w wysokości nieprzekraczającej 30 000 libertów, nadanej w trybie administracyjnym przez Kanclerza.
 2. W uzasadnionych przypadkach Kanclerz może odstąpić od nałożenia kary.
 3. Rozporządzenie właściwego ministra może określić nagrody, za uiszczanie wydarzeń w Rejestrze.

Art. 5.

 1. Ustawa wchodzi w życie 20 dni od ogłoszenia w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.
 2. Wykonanie Ustawy powierza się Rządowi Jego Książęcej Mości oraz Państwowej Administracji Systemów Informatycznych.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny